Mažosios Lietuvos
enciklopedija

Kazys Pakštas

geografas, visuomenės veikėjas.

Pãkštas Kazys 1893 VI 29Alinaukoje (Utenos aps.) 1960 IX 11Čikagoje, geografas, visuomenės veikėjas. Nuo 1908 Kaune dirbo Saliamono Banaičio spaustuvėje; įsitraukė į kultūrinę švietėjišką veiklą. 1912–1913 mokėsi Žemaičių kunigų seminarijoje. 1914 vasarį išvyko į JAV. 1918 baigė Fordhamo universitete Niujorke sociologiją, o 1923 Fribourgo universitete (Šveicarijoje) gamtos mokslus. Disertacija (prancūzų kalba) skirta Lietuvos klimatui (1926 išleista Klaipėdoje lietuvių kalba). Nuo 1925, pakviestas Stepono Kolupailos, dirbo Lietuvos universitete (nuo 1930 Vytauto Didžiojo universitetas), profesorius (1925–1939); Latvijos universiteto profesorius (1928–1931). Knygoje Baltijos jūra (1926) jūrą įvardijo civilizacijos lopšiu. 1934 su S. Kolupaila įkūrė Lietuvos Geografų draugiją (buvo pirmininkas). Pakšto darbe Baltijos Respublikų politinė geografija (1929) analizuotos Baltijos jūros baseino valstybių ekonominės ir politinės raidos ypatybės, bandyta jas prognozuoti. Lietuvos Nepriklausomybės metais ragino atkreipti lietuvių tautą veidu į jūrą, pabrėžė būtinumą įsitvirtinti pajūryje. Siūlė Klaipėdą padaryti Lietuvos sostine ir sukurti didelį prekybos laivyną. 1938 siūlytas kandidatu į Lietuvos prezidentus. 1939 Los Angeles Kalifornijos universiteto kvietimu išvyko dirbti jame. 1941 Čikagoje įkūrė Lietuvos kultūros institutą, iki 1943 jam vadovavo. Rašė straipsnius Mažosios Lietuvos geografijos ir ekonomikos klausimais, apie jos senąsias ribas, Lietuvos valstybines sienas. Parengė 100 puslapių studiją The Problem of Lithuania Minor [Mažosios Lietuvos problema] 1946 išleido Santa Monicoje, Kalifornijos valstija, artimųjų lėšomis 100 egzempliorių tiražu, išdalintą lietuvių ir JAV institucijoms. Dirbusiems Mažosios ir Didžiosios Lietuvos laisvinimo baruose tai buvo labai svarbus darbas. Mažosios Lietuvos Bičiulių draugijos kvietimu Montrealyje skaitė paskaitą Mažosios Lietuvos Dienos proga. Siūlė kelti Mažosios Lietuvos klausimą ir sudaryti sutartis su suinteresuotomis valstybėmis Rytprūsių klausimu. Studijų tikslais daug keliavo.

L: Pakštas K. Keletas samprotavimų apie Lietuvos ribas // Aidai, 1952; Pakštas K. Lietuvos žemių politinis administracinis suskirstymas // Lietuvos sienų raida. T. 2, 1997, p. 235–255; Lietuvos sienų raida. Žymiausi Lietuvos geografai. V., 1998, p. 11; Pakštas K. Kultūra, civilizacija, geopolitika. V., 2003.

Vilius Pėteraitis

LE

MLFA

Iliustracija: Kazys Pakštas / Iš Viliaus Pėteraičio archyvo

Iliustracija: Kazio Pakšto studijos „The problem of Lithuania Minor“ antraštinis lapas, 1946. Tai darbas, parašytas dar tada, kai sovietai, vos okupavę Mažąją Lietuvą, su amerikiečiais buvo geriausi draugai, bet JAV kariai įtartinai žiūrėjo į tą draugystę, stebėjo ir rinko medžiagą ateičiai / Iš Viliaus Pėteraičio archyvo

Iliustracija: Profesorius dr. Kazys Pakštas Montrealyje tarp Mažosios Lietuvos Bičiulių draugijos narių: sėdi B. Botyrienė, profesorius dr. K. Pakštas, V. Judzentavičiūtė; stovi: B. Blažys, J. Kardelis, P. Narbutas, K. Andruškevičius ir A. Lymantas, 1957 / Iš laikraščio „Lietuvos pajūris“, 1960, Nr. 3