Mažosios Lietuvos
enciklopedija

Lietuvių evangelikų liuteronų Tėviškės parapijos Čikagoje choras

1952 Čikagoje suburtas bažnytinis choras.

Lietùvių evangèlikų liuterõnų Tviškės parãpijos Čikãgoje chòras, suburtas jo pirmojo chorvedžio Martyno Lacyčio netrukus po parapijos įsikūrimo 1952. Kiti chorvedžiai: 1959–1981 Jurgis Lampsatis, nuo 1981 IV 12 Arūnas Kaminskas. Ilgametis choro pirmininkas Leonas Gružas. Choristai: Jonas Jurkšaitis, Bronė Variakojienė (atlikdavo ir solo partijas), Aldona Buntinaitė. Choras siekė išlaikyti ir puoselėti Mažosios Lietuvos chorinio giedojimo tradicijas išeivijoje. J. Lampsačiui vadovaujant su Lietuvių evangelikų liuteronų Tėviškės parapijos Čikagoje choru artimai bendradarbiavo kompozitorius Vladas Jakubėnas, jis harmonizavo lietuvių liaudies dainas, giesmes, akomponavo chorui per pasirodymus, išplėtojo Mažosios Lietuvos 5 giesmes. Kompozitorius chorui sukūrė kantatas: Prisikėlimo ir Pranaše didis. Įrašytos plokštelės: Liaudies giesmė, Pranaše didis ir kitos. Lietuvių evangelikų liuteronų Tėviškės parapijos Čikagoje choras giedodavo per šventines pamaldas, Verbų sekmadienį atlikdavo Giesmių vakaro programas, sulaukė didelio lietuvių visuomenės dėmesio. Tarp Lietuvių evangelikų liuteronų Tėviškės parapijos Čikagoje choro ir Ziono lietuvių evangelikų liuteronų parapijos Čikagoje choro vyko vaisingos kūrybinės lenktynės. Lietuvių evangelikų liuteronų Tėviškės parapijos Čikagoje choras atlikdavo giesmių bei dainų ir už parapijos ribų, surengė apie 40 koncertų (apie juos spaudoje rašė A. Nakas, V. Jakubėnas ir kiti muzikai), dalyvavo JAV ir Kanados lietuvių dainų šventėse (1966, 1978) Čikagoje ir Toronte. 1976 II 15 švenčiant JAV įkūrimo 200-ąsias metines Amerikos lietuvių bendruomenės kvietimu 69 choristai atliko lietuviškų dainų ir giesmių programą Marijos aukštosios mokyklos salėje Čikagoje. Parapijos 40-mečiui (1992) skirtoje vaizdajuostėje (Viliaus Trumpjono vyresniojo filmuota medžiaga, konsultantas Valteris Bendikas, autorius Arvydas Reneckis) t. p. įrašyta Lietuvių evangelikų liuteronų Tėviškės parapijos Čikagoje choro giesmių naudojantis Algirdo Jonušaičio garso įrašais.

Valteris Bendikas

Iliustracija: Tėviškės parapijos choras, diriguoja Asta Šepetytė / Iš žurnalo „Svečias“, 1998, nr. 2