Mažosios Lietuvos
enciklopedija

Vasario 16-ji

Lietuvos valstybės atkūrimo diena.

Vasãrio 16-ji, Lietuvos valstybės atkūrimo diena. Lietuvių konferencijoje (1917 IX 21–22) išrinkta Lietuvos Taryba 1918 II 16 Vilniuje priėmė aktą, kuriuo paskelbė atkurianti nepriklausomą demokratiniais pagrindais tvarkomą Lietuvos valstybę su sostine Vilniuje ir tą valstybę atskirianti nuo visų valstybinių ryšių, kurių yra buvę su kitomis tautomis. Šiuo aktu prasidėjo politinis, ekonominis, kultūrinis valstybės atsikūrimas. Valstybė kūrėsi etninių teritorijų pagrindu, todėl baigiantis Pirmajam pasauliniam karui susiklosčius palankioms aplinkybėms, siekta Mažosios Lietuvos susijungimo su Lietuvos Respublika į vieną valstybę. Tokį siekį stiprino JAV prezidento T. Wilsono pažadai tą susijungimą paremti ir jo paskelbti laisvo tautų apsisprendimo principai. 1918 XI 16 Tilžėje išrinkta Prūsų Lietuvių tautinė taryba (Mažosios Lietuvos tautinė taryba) paskelbė reikalavimą Mažąją Lietuvą prijungti prie Didžiosios Lietuvos, tų metų lapkričio 30 d. jį pakartojo. Šis pareiškimas tapo visuotinai žinomas Tilžės akto vardu. Vasario 16-osios įkvėptame Tilžės akte išreikšta valia tebuvo įgyvendinta tik iš dalies 1923 prie Lietuvos prijungus Klaipėdos kraštą. Vasario 16-oji tarpukariu buvo minima Lietuvoje ir Klaipėdos krašte. Mažosios Lietuvos atstovai 1920 II 16 dalyvavo Lietuvos Valstybės Tarybos posėdyje, skirtame antrosioms Nepriklausomybės metinėms paminėti. Šią dieną valstybinės įstaigos nedirbdavo, specialiais įsakais reglamentuotas parduotuvių ir restoranų darbo laikas, būdavo privalu iškelti valstybės vėliavas, vykdavo šventiniai koncertai ir minėjimai. 20-ųjų Lietuvos Nepriklausomybės metinių minėjimas (1938), anot Martyno Anyso, buvo paskutinė Vasario 16-osios šventė, švęsta su gera nuotaika. Lietuvos Respublikos konsulatai Karaliaučiuje ir Tilžėje irgi rengdavo Vasario 16-osios paminėjimus vietos lietuvams. Tilžėje tuose minėjimuose ne kartą koncertavo Tilžės lietuvių giedotojų draugija, šventines kalbas sakė Vydūnas ir kiti to meto vietos lietuvių veikėjai. Vasario 16-ąją kiekvienais metais pažymi išeivijoje veikiančios Mažosios Lietuvos organizacijos.

Vaclovas Bagdonavičius

Iliustracija: Niujorko Mažosios Lietuvos bičiulių draugijos valdyba: pirmoje eilėje – Koncė (sekretorius), Martynas Gelžinis (vicepirmininkas), kunigas Petras Dagys (pirmininkas), Ramūnas Brakas, J. Šneideraitis, stovi: H. Gelžinienė, V. Šveikauskas, M. Kregždienė ir svečias T. Žiūraitis, apie 1970 / Iš Arianės ir Jono Bortkevičių archyvo

Iliustracija: Lietuvių išeivių delegacija, apsilankiusi pas JAV prezidentą J. F. Kennedy Vasario 16-osios proga, 1962 / Iš žurnalo „Lietuvių dienos“, 1962 kovas

Iliustracija: Klaipėdos krašto prisijungimo prie Lietuvos minėjimo susiėjime kalba Martynas Gelžinis, sėdi tėvas pranciškonas P. Baltakis, solistas Stasys Citvaras, kunigas Petras Dagys, 1971 / Iš Arianės ir Jono Bortkevičių archyvo