Mažosios Lietuvos
enciklopedija

Fuldos aktai

1946 ir 1947 Fuldoje paskelbti du Mažosios Lietuvos tarybos pareiškimai.

Fudos ãktai, 1946 ir 1947 Fuldoje (Schleswigo-Holsteino kraštas; tuomet Vakarų Vokietijos amerikiečių zona) paskelbti du Mažosios Lietuvos tarybos pareiškimai.1946 XI 6 atsikūrusi Mažosios Lietuvos taryba paskelbė pirmąjį aktą – Mažosios Lietuvos deklaraciją. Joje pabrėžta, kad Versalio traktatas tik iš dalies patenkino Mažosios Lietuvos lietuvių aspiracijas: prie Lietuvos buvo prijungta tik Mažosios Lietuvos šiaurinė dalis su Klaipėdos uostu; protestuojama „prieš Sovietų Rusijos pasikėsinimus į Lietuvos žemes“ ir reikalaujama Sovietų Rusijos administruojamą Mažąją Lietuvą „pradedant nuo Aismarių ties Rudkalniu“ įjungti į atstatytiną Lietuvos valstybę. Pirmasis Fuldos aktas, kaip VLIK memorandumo priedas, 1949 buvo įteiktas Didžiosios Britanijos vyriausybei (įteikė ministras Bronius Kazys Balutis), Prancūzijos vyriausybei (Lietuvos diplomatijos atstovas Stasys Bačkis su Jurgiu Baltrušaičiu) ir JAV Valstybės departamentui (Vaclovas Sidzikauskas su Mykolu Krupavičiumi, dalyvaujant Povilui Žadeikiui). 1947 I 15 Mažosios Lietuvos taryba paskelbė antrąjį aktą – Mažosios Lietuvos lietuvių protestą. Juo kreipiamasi į demokratinį Vakarų pasaulį dėl Mažosios Lietuvos (Karaliaučiaus krašto) kolonizavimo rusais: „Mūsų teisėta nuosavybė atiduodama rusų kolonistams“, tuo tarpu „mes, to krašto gyventojai ir teisėti šeimininkai, negalime grįžti į savo tėvų šalį“. Buvo prašoma pavesti Mažosios Lietuvos valdymą, kol bus įgyvendintas „reikalavimas šį kraštą sujungti su nepriklausomos Lietuvos valstybe“, Jungtinių Tautų komisijai. Pirmąkart Fuldos aktai paskelbti spaudoje 1948 (Krivūlė, Detmoldas, Vakarų Vokietija), antrąkart – 1992 (Voruta, Nr. 48(89)). Į Fuldos aktus mažlietuviai iš Vakarų valstybių negavo jokių atsakymų.

L: Potsdamas ir Karaliaučiaus kraštas. V., 1996, p. 165–179.

Vytautas Šilas

Iliustracija: Erdmonas Simonaitis, Jonas Budrys ir Martynas Brakas Niujorke, įteikę JAV valstybės departamentui Mažosios Lietuvos tarybos memorandumą, 1954 / Iš Martyno Brako knygos „Mažosios Lietuvos politinė ir diplomatinė istorija“, 1995