Mažosios Lietuvos
enciklopedija

„Patria“

lietuviškų knygų leidykla ir spaustuvė.

„Patria“, lietuviškų knygų leidykla ir spaustuvė, veikusi 1939–1944 Vilniuje, 1945–1950 Vakarų Vokietijoje. Įkūrė Jonas Lenktaitis. Pasitraukęs į Vakarus, jis 1945 Patrią atkūrė Tübingene (Vokietija), vėliau perkėlė į Fellbachą. 1945–1950 Vokietijoje Patria išleido 54 knygas (tarp jų ir Mažajai Lietuvai skirtus veikalus). Leido grožinę (Tremties Metai, 1947; S. Santvaras Laivai palaužtom burėm, 1946), mokslinę (Vaclovo Biržiškos knygą Lietuvių rašytojų kalendorius, 1946, Jono Balio Lietuvių tautosakos skaitymai, 1948; Viliaus Gailiaus ir Miko Šlažos Vokiečių–lietuvių kalbų žodynas, 1948; Victoro Jungferio knygą Litauen; Vydūno knygą Die Lebenswelt im preussischen Litauen, 1947; Adolfo Šapokos redaguotą Lietuvos istorija, 1950), muzikinę, informacinę literatūrą bei vadovėlius, knygas vaikams. Kasmet skyrė grožinės literatūros premijas. Patria surengė 4 lietuviškų knygų parodas Vokietijoje, 1948 dalyvavo knygų leidyklų pasaulinėje parodoje Johannesburge (Pietų Afrika). 1949 Patria gavo VLIK pagyrimo lapą už lietuviškos knygos populiarinimą svetur. Persikėlęs į JAV Lenktaitis dar išleido 4 knygas ir veiklą nutraukė.

L: Misiūnas R. „Patria“ // Knygotyra. V., 1997, p. 285; LE.