Mažosios Lietuvos
enciklopedija

Mikas Šlaža

XX a. pedagogas, politikas, visuomenės veikėjas.

Šlažà Mikas 1897 VI 23Lankučiuose (Klaipėdos aps.) 1956Darwesheime (Vokietija), pedagogas, politikas, visuomenės veikėjas. Baigęs Klaipėdos preperandumą, 1914–1915 mokėsi Klaipėdos mokytojų seminarijoje. 1915 mokytojavo Kretingalėje. Mobilizuotas į kariuomenę. Pasibaigus Pirmajam pasauliniam karui Plungės progimnazijoje dėstė vokiečių kalbą. Įsitraukė į Klaipėdos krašto prijungimo prie Lietuvos judėjimą – tapo Vyriausiojo Mažosios Lietuvos gelbėjimo komiteto nariu, reikalų vedėju. Nuo 1923 dirbo Klaipėdos preperandume, seminarijoje, Luizės gimnazijoje. Buvo Lietuvos šaulių sąjungos XX rinktinės valdybos narys (1923–1924), kultūros draugijos Aukuras vienas kūrėjų, Klaipėdos krašto mokyklų, mokytojų draugijų veiklos organizatorius. 1925–1938 Klaipėdos krašto gubernatūros vyriausiasis sekretorius, švietimo tarėjas. 1936–1937 redagavo žurnalą Pajūris, per radiją skaitė paskaitas. Klaipėdos krašto mokykloms parengė 7 vadovėlius. M. Šlažos išleistas Darželis (1926) pripažintas vienu geriausiu lietuviškų elementorių. Profesionalumu pasižymėjo 1934 ir 1937 tuo pačiu pavadinimu išėjusios lietuvių kalbos skaitinių knygos aukštesnėms klasėms. Į jas įtraukti lietuvių tautosakos kūriniai, S. Daukanto, Maironio, Žemaitės, V. Mykolaičio-Putino, B. Brazdžionio ir kitų lietuvių rašytojų grožinės kūrybos apžvalga, keli pasaulinės literatūros klasikų (J. W. Geothės, A. Mickevičiaus, H. Sienkiewicziaus) kūrinių vertimai. Vokiečių mokykloms M. Šlaža parengė lietuvių kalbos elementorių Elementarbuch der litauischen Sprache (2 dalys, 1924–1930), vokiečių–lietuvių kalbų žodyną (1932, kartu su V. Gailiumi). Teorines jaunosios kartos ugdymo idėjas M. Šlaža išdėstė žurnaluose Tautos mokykla, Vairas, Naujoji romuva, Pajūris, laikraštyje Vakarai. Buvo vienas ryškiausių XX a. IV dešimtmetyje kelto šūkio Atlietuvinkime Klaipėdos kraštą! skelbėjų. 1939 III 23 į kraštą įžengus Vokietijos kariuomenei, areštuotas. Įsikišus Lietuvos vyriausybei paleistas. Apsigyveno Kaune. Lietuvą okupavus sovietams (1940), Vokietijos pasiuntinybė leido grįžti į gimtąjį Lankučių kaimą. 1941 V 8 gestapo areštuotas, išsiųstas į Sachsenhauseno koncentracijos stovyklą. S. Michaliaus slapyvardžiu ten patirtą siaubą aprašė leidinyje Bestien in Menschengestalt [Žvėrys žmogaus pavidalu]. Likęs gyventi Rytų Vokietijoje kurį laiką mokytojavo. 1980 palaikai perkelti į Dessau nacizmo aukų Garbės kapines.

Albertas Juška

Iliustracija: Mikas Šlaža

Iliustracija: Miko Šlažo knygos „Žvėrys žmogaus pavidalu“ viršelis, 1995

Iliustracija: Miko Šlažos elementoriaus „Darželis“ 1937 metų leidimo viršelis / Iš knygos „Lietuviški elementoriai“, 2000

Iliustracija: Kretingalės jaunimo draugijos „Jaunimas“ rankdarbių kursų dalyviai, svečiai ir organizatoriai: pirmoje eilėje pirma stovi Trūdė Bumbulienė, antras – Adomas Brakas, septinta – Marija Brakienė, dešimtas – Jonas Endrikis Grigolaitis; antros eilės viduryje – Anė ir Mikas Šlažos, 1934 / Iš Mažosios Lietuvos istorijos muziejaus fondų