Mažosios Lietuvos
enciklopedija

Vaclovas Biržiška

XX a. lietuvių bibliografas, kultūros istorikas.

Biržiškà Vaclovas 1884 XII 2Viekšniuose (Mažeikių aps.) 1956 I 2Waterburyje (JAV), bibliografas, kultūros istorikas. 1909 baigė Sankt Peterburgo universiteto Teisės fakultetą. 1922–1940 dėstė Kauno, 1940–1941 Vilniaus universitetuose; profesorius (1924). 1923–1939 Kauno, 1940–1941 Vilniaus universiteto bibliotekos direktorius, Vilniaus universiteto Teisių fakulteto dekanas, Bibliografijos katedros vedėjas. 1931–1941 Lietuvos bibliotekininkų draugijos pirmininkas. 1944 pasitraukė į Vakarus, 1949 apsigyveno JAV. Svarbiausi yra Biržiškos darbai iš bibliografijos. Redagavo bibliografinius leidinius Knygos (1922–1926) ir Bibliografijos žinios (1928–1943), Lietuviškąją enciklopediją (1933–1944, 10 t.), tęstinį leidinį Mūsų senovė (1937–1940, nr. 6–10). Parašė spaudos istorijos veikalų: Lietuviškų knygų istorijos bruožai (1930, d. 1); Iš mūsų laikraščių praeities (1932); Senųjų lietuviškų knygų istorija (1953–1957, 2 dalys). Svarbiausi darbai: Lietuvių bibliografija (1924–1939, 4 d.); bibliografinis veikalas Aleksandrynas, 3 d. (1960–1965; II leidimas 1990); Lietuviškieji slapyvardžiai ir slapyraidės, 2 d. (1943); Lietuviškųjų dainų literatūros bibliografija (išspausdinta Mūsų tautosaka, t. 3, 1931). Daugumoje Biržiškos darbų nemaža vietos skirta su Mažąja Lietuva, jos spauda ir kultūra susijusiai medžiagai.

L: Kisinas I. Prof. Vaclovo Biržiškos bibliografija. D. 1, K., 1940; Žukas V. Lietuvių bibliografijos istorija. Kn. 1, V., 1983.

Vaclovas Bagdonavičius

Vladas Žukas

Iliustracija: Vaclovas Biržiška