Mažosios Lietuvos
enciklopedija

„Memeler Dampfboot“

„Klaipėdos garlaivis“, Klaipėdos vokiečių laikraštis.

„Memeler Dampfboot“ [„Klaipėdos garlaivis“], Klaipėdos vokiečių laikraštis. Pradėtas leisti 1849 VII 3 Klaipėdoje C. E. Teuberto ir Augusto Stobbės spaustuvėje. Iš pradžių ėjo vieną kartą, o nuo 1850 balandžio mėn. 1–3 kartus per savaitę, 4 puslapių mažo formato. Redaguotas A. Stobbės, Memeler Dampfboot buvo liberalios krypties, Vokietijos nacionalinės liberalų partijos idėjų veikiamas provokiškas laikraštis. 1872 spaustuvę nusipirko Friedrichas Wilhelmas Siebertas. Memeler Dampfboot tapo dienraščiu, dar aršesniu Vokietijos valdžios (Otto von Bismarcko) politikos gynėju. Šiaip ar taip, laikraštyje skelbta ir vertinga kraštotyros, lituanistinė medžiaga. Hitleriui įsigalėjus Vokietijoje, nacių valdžios finansuotas Memeler Dampfboot tapo nacių rasizmo idėjų skleidėju ir toks išliko iki 1984. Po redaktoriaus Heinricho Alberto Kurschato mirties (1984 XI 22), redaguojamas Bernardo Maskallio, laikraštis tapo nuosaikesnis, pradėta ieškoti ryšių su lietuviais ir Lietuva. Nuo 1872 Memeler Dampfboot leido F. W. Sieberto šeima: iki 1944 X 8 leistas Klaipėdoje, 1944 X–1945 II 8 – Šventapilėje, nuo 1948 iki 1983 – Oldenburge (Vokietija). Dabartinis leidėjas (nuo 1984) – Arbeitsgemeinschaft der Memellandkreise e.V. [Klaipėdos krašto darbo sąjunga] Oldenburge. Leidžiamas 2 kartus per mėnesį, skirtas iš Klaipėdos krašto išsikėlusiems vokiečiams. Dabartinė leidinio paantraštė Die Heimatzeitung aller Memelländer [Tėviškės laikraštis visiems klaipėdiškiams]. Redaktoriais, be minėtų, buvo: dr. I. Rülfas, Ludwigas Sochaczeweris, Stichurstas, Kaldenbergas, Paulius Ehrenbergas, Franzas Dau, Carlas Augustas Seyfriedas, Robert Leubnernis, Henry Weißas, Maxas Hoppas, Martinas Kakies. Tiražas įvairiais laikotarpiais svyravo nuo 2000 iki 12 000 egzempliorių. Memeler Dampfboot – svarbių žinių apie kraštą šaltinis.

LE

Vilius Pėteraitis

Iliustracija: Dienraščio „Memeler Dampfboot“ antraštė, 1849, Nr. 1