Mažosios Lietuvos
enciklopedija

Heinrich Albert Kurschat

Heinrichas Albertas Kuršatas, XX a. žurnalistas, kraštotyrininkas.

Kurschat (Kuršatas) Heinrich Albert (1918 XI 17 Tilžėje 1984 XI 22 Würzburge, Vokietija), žurnalistas, kraštotyrininkas. Dar jaunystėje pradėjo gėdytis savo lietuvių kilmės ir kalbos. Lankė Klaipėdoje vokišką pradžios mokyklą. Pokariu Vokietijoje Kuršatas tapo leidinio „Memeler Dampfboot“ redaktoriumi. Jis reikalavo, kad būtų uždaryta Vasario 16-osios gimnazija Hüttenfelde. 1956 spaudoje Kuršatas ragino Vokietijos vyriausybę keistis su SSRS lietuviais pabėgėliais, atsidūrusiais Vokietijoje, į klaipėdiškius. Net po Antrojo pasaulinio karo stengėsi kurstyti vokiečių nacionalsocialistų 1933–1939 Klaipėdos krašte skelbtą tautinį antagonizmą. Parašė knygą Das memelländische ABC, 1964 [Klaipėdiškių ABC]. Joje pateikdamas Klaipėdos kraštui būdingesnius žodžius šaipėsi iš Lietuvos Respublikos himno žodžių, niekino lietuviškus renginius Rambyne. Išleido knygą Das Buch vom Memelland. Heimatkunde eines deutschen Grenzlandes, 1968, 1990 [Klaipėdos krašto knyga. Vieno vokiečių pasienio kraštotyra] teigė, kad lietuvių pamariai ir pajūriai amžiais buvusi vokiečių žemė. Rašydamas apie Nürnbergo teismą Kuršatas palaikė nacius. Kuršatas ignoravo lietuvių kalbą, papročius, posakius, perimtus iš vietos vokiečių klaipėdiečių tarmės. Jis rašė, kad Klaipėdos krašto vietovardžiai kilę iš vokiečių kalbos. Už nacistines pažiūras Kuršatas kritikuotas išeivijos ir Vokietijos spaudoje. Greta politiškai tendencingų dalykų Kuršato veikaluose pateikta daug vertingos medžiagos apie Klaipėdos kraštą.

L: Kaukas K. Tėvų ir protėvių šviesa. Klaipėda, 1996, p. 233–235; Kaukas K. Taigi imk mano ranką. Klaipėda, 1997, p. 202–206, 270.

Iliustracija: Heinrichas Albertas Kurschatas / Iš laikraščio „Lietuvos pajūris“, 1985, nr. 38

Iliustracija: Heinricho Alberto Kurschato knygos „Das Buch von Memelland“ (Klaipėdos krašto knyga) viršelis, 1990