Mažosios Lietuvos
enciklopedija

Memeldeutscher Kulturverband

Kulturverbandas, Klaipėdos vokiečių kultūros sąjunga, vokiečių nacistinė organizacija.

Memeldeutscher Kulturverband, Kulturverbandas [Klaipėdos vokiečių kultūros sąjunga], vokiečių nacistinė organizacija. Vienijo ir mobilizavo Klaipėdos krašte veikusias visas 157 vokiečių kultūros, sporto, karo veteranų ir kitas draugijas. Įkurta Nationalsozialistische Deutsche Arbeiterpartei (NSDAP) [Vokietijos nacionalsocialistų darbininkų partija] vadovybės nurodymu. Veikė 1938 X 14–1939 IV. Vadovas Ernstas Neumannas, aktyvūs nariai: F. Bingau, Vilius Bertulaitis, Helmutas Costede. Įstatus ir programą perėmė iš Memelländische Volkspartei. Siekė sukurti Klaipėdos krašte nacionalsocialistinę bendruomenę, kovoti su marksistais, komunistais ir bolševikais, bendruomenės reikalais rūpintis labiau negu asmeniniais, socialinius klausimus spręsti visuomenės labui, siekti ūkinės gerovės, auklėti jaunimą nacizmo dvasia. Memeldeuscher Kulturverband veiklą per atitinkamas organizacijas finansavo nacistinė Vokietijos vyriausybė; nurodymus Memeldeuscher Kulturverband gaudavo iš NSDAP pirmininko pirmojo pavaduotojo Rudolfo Hesso. Memeldeuscher Kulturverband 1938 pabaigoje turėjo apie 50 000 narių, skyrius beveik visose Klaipėdos krašto gyvenvenvietėje, nelegalų skyrių Kaune. Po Klaipėdos krašto VI seimelio rinkimų (1938 XII 11) seimelyje ir Direktorijoje galutinai įsitvirtinus naciams, Memeldeuscher Kulturverband veikla suaktyvėjo. Baugindami susidoroti atėjus Adolfui Hitleriui, griebdamiesi ekonominio bei politinio šantažo ir kitų priemonių sąjungos agitatoriai vertė visus krašto gyventojus stoti į Memeldeuscher Kulturverband. Buvo numatyta įtraukti į nacistinio judėjimo struktūras visus klaipėdiškių socialinius sluoksnius: darbininkus – į nacistinės pakraipos profesinę sąjungą Memeldeutsche Arbeitsfront [Klaipėdos vokiečių darbo frontas], ūkininkus – į Bauernbund [Ūkininkų sąjunga], valdininkus – į Memelländischer Beamtenbund [Klaipėdos krašto valdininkų sąjunga]. Vyrai įtraukti į Ordnungsdienst [Tvarkos tarnyba], Memeldeutsche Sturmabteilung (SA) [Klaipėdos vokiečių smogikų būriai]; moterys – į Klaipėdos vokiečių moterų draugiją, moksleivija sutelkta į Jungvolk [Jaunuomenė], Hitlerjugend [Hitlerio jaunimas], Jungmädel [jaunuolės], Bund deutscher Mädel [Vokiečių merginų sąjunga] organizacijas. Klaipėdos kraštą 1939 III 23 okupavus Vokietijai, Memeldeuscher Kulturverband, kaip atlikusi savo paskirtį, nutraukė veiklą. Dalis jos narių priimti į NSDAP.

L: Naujoji Klaipėdos vokiečių kultūros sąjunga // Lietuvos keleivis. 1938 X 22, nr. 245; Dr. Neumanas pasiskelbė klaipėdiškių vadu // Lietuvos aidas. 1938 XI 16, nr. 520; Dr. Neumanas nori lietuvių darbininkų balsų // Lietuvos aidas. 1938 XII 9, nr. 558; Klaipėdoje bus savotiška smogikų policija // Laikas, 1939 II 6; Darbo frontas ir Hitler Jugend // Vakarai, 1939 II 23, nr. 45; Lietuvos TSR istorijos šaltiniai, t. IV. V., 1961; Žostautaitė P. Klaipėdos kraštas 1923–1939. V., 1992.

Algirdas Antanas Gliožaitis