Mažosios Lietuvos
enciklopedija

Martynas Endrius Klumbys

Andrejus Klumbys, XX a. evangelikų liuteronų kunigas, Bažnyčios ir visuomenės veikėjas.

Klumbỹs Martynas Endrius, Andrejus 1913 XI 11Diegliuose (Klaipėdos aps.) 2001 III 11Bensheime (Vokietija), evangelikų liuteronų kunigas, Bažnyčios ir visuomenės veikėjas. Mokėsi Dieglių pradinėje mokykloje. Tėvai 1922 įsigijo 25 ha ūkį Dvyliuose ir persikėlė čia gyventi. Laisvalaikiu nuo darbų ūkyje Klumbys skaitė Šventąjį Raštą, religines knygas, mokėsi groti mandolina, giedojo Vanagų „Jaunųjų Sandoros“ chore, buvo choro valdybos pirmininkas, skaitė religinio turinio paskaitas. 1931–1932 mokėsi žemės ūkio mokykloje. 1934–1939 lankė profesoriaus Viliaus Gaigalaičio teologijos kursus Klaipėdoje. 1940 IX 3 paimtas į Vokietijos kariuomenę Tilžėje. Sunkiai sužeistas ties Vitebsku 1942 I 11. Po ilgo gydymo atleistas nuo karo tarnybos 1943 pradžioje 1944 XI 26–1946 VI 1 kalintas Lietuvoje bei Estijos sovietiniuose lageriuose. Grįžęs Klaipėdos krašte organizavo chorus, surinkimus. 1947 pabaigoje jam suteiktas sakytojo vardas. Po tremčių atgaivinus konsistorijos veiklą, 1948 Klumbys išrinktas jos reikalų vedėju. 1951 VI 10 Vanagų bažnyčios ordinuotas kantoriumi, 1951 VI 17 Ramučių bažnyčioje įšventintas kunigu diakonu dalyvaujant konsistorijos pirmininkui kunigui Ansui Baltriui ir kunigui diakonui Jurgiui Sprogiui. Pamaldas laikė Vyžiuose, Rukuose, Saugose, Nidoje, Kintuose, Šilutėje, Ramučiuose ir kitur. 1955 kilus bažnyčių ginčui, gynė Klaipėdos krašto tikinčiųjų teises. 1959 gruodį išvyko į Vokietiją, tarnavo kunigu vokiečių ir lietuvių parapijose, rinktas Vokietijos lietuvių Evangelikų Liuteronų Bažnyčios tarybos vicepirmininku. Periodiniame leidinyje Memeler Dampfboot 1962 išspausdino prisiminimų, 1993 Klaipėdoje išleido prisiminimų knygą Aš vislab galiu per Tą, kurs mane galinčiu daro, 1998 Ostfilderne prisiminimų knygą Erweckung und Kirchenkampf (Prisikėlimas ir bažnyčios kova). 1951 XI 10 Saugų bažnyčioje susituokė su diakono Adomo Kibelkos dukterimi Ema (vargonininke), susilaukė 5 vaikų – Renatės, Brigitos, Silvijos, Andrejaus ir Tobiaso. Dukterys studijavo teologijos mokslus; Brigita ir jos vyras tapo kunigais.

Albertas Juška

Vytautas Gocentas

Iliustracija: Kunigas Martynas Klumbys, apie 1959 / Iš Vytauto Gocento rinkinio

Iliustracija: Kunigo Martyno Klumbio knygos „Aš vislab galiu per Tą, kurs mane galinčiu daro“ viršelis, 1993