Mažosios Lietuvos
enciklopedija

„Jaunųjų Sandora“

pirmosios lietuvių evangelikų šalpos ir kultūros draugijos „Sandora“ veiklos tęsėja, 1928–1939.

„Jaunųjų Sandora“, pirmosios lietuvių evangelikų šalpos ir kultūros draugijos „Sandora“ veiklos tęsėja. Įsteigta 1928 VI 7. Veikė Klaipėdoje iki 1939. Vienijo Klaipėdos krašto lietuvių jaunimą (evangelikus), rūpinosi jų krikščionišku tikėjimu. Siekė, kad meilė, tiesa ir dora tobulintų jaunimą, kad šis kovotų su žalingais įpročiais, mylėtų savo kraštą, gimtąją kalbą, papročius ir tarnautų Dievui. Jaunųjų Sandoros nariams skaitytos religinės paskaitos, buvo iškilmingai švenčiamos religinės šventės. Draugijos nariai giedojo religines giesmes. 1937 Jaunųjų Sandora turėjo 14 skyrių, 10 chorų, 5 pučiamųjų ir 4 styginius orkestrus. Nuo 1936 Jaunųjų Sandora leido kalendorių. Nuo 1937 veikė Jaunųjų Sandoros radijo valandėlė. Aktyviausi nariai: Pėteraitis, Gelžinis, Sunius, Purvinas, Sprogis. Garbės pirmininkas buvo Vilius Gaigalaitis. 1932 IV 4 įsteigta Jaunųjų Sandoros Sąjunga, į kurią įstojo 32 nariai.

Vilius Ašmys