Mažosios Lietuvos
enciklopedija

Martins Labrencas

Martins Labrenz, ūkininkas, Klaipėdos krašto visuomenės veikėjas ir politikas.

Lãbrencas Martins (Martins Labrenz), ūkininkas, Klaipėdos krašto visuomenės veikėjas ir politikas. Gal jis 1893 pasirašė atsišaukimą apie lietuviškos konservatyvų draugystės įsikūrimą. Dalyvavo Prūsų lietuvių susivienijimo veikloje. Nuo parapijos ir seniūnijos išrinktas į Vyriausiojo Mažosios Lietuvos gelbėjimo komiteto Kretingalės skyrių. 1923 I 19 dalyvavo Visuotiniame Šilutės seime, pasirašė jo deklaraciją (Šilutės seimo deklaraciją), pritarusią Tilžės akto ir kitų dokumentų nuostatams dėl Mažosios Lietuvos prisijungimo prie Lietuvos Respublikos. Taip pat balsavo už telegramos JAV prezidentui Hardingui siuntimą su prašymu apginti mažlietuvius nuo jų interesus neatitinkančių Santarvės sprendimų. 1924 M. Labrencas įsteigė Laukininkų banką ir jam vadovavo. Apie banko bankrotą akcininkų susirinkimas paskelbė 1931 IV 25. 1928, 1929, 1930 M. Labrencas buvo Klaipėdos krašto Ūkininkų draugijos Centro valdybos pirmininkas. Pasirašė 1934 X 2 Kretingalėje priimtą Laukininkų centro programą. M. Labrencas oponavo kai kuriems gubernatoriaus Jono Navako sprendimams, siekė, kad Klaipėdos kraštą valdytų klaipėdiškiai, geriausiai suprantantys vietos problemas.

Algirdas Antanas Gliožaitis

Iliustracija: Martynas (Martins) Labrencas, kooptuotas į Vyriausiojo Mažosios Lietuvos gelbėjimo komitetą / Iš knygos „Kovos keliais“. Klaipėdos krašto prisijungimui prie Lietuvos 15-kos metų sukakčiai paminėti almanachas. Redaktorius-leidėjas Jonas Vanagaitis. Klaipėda, 1938