Mažosios Lietuvos
enciklopedija

Santarvė

Antantė, Trilypė santarvė, Didžiosios Britanijos, Prancūzijos ir Rusijos politinis karinis blokas.

Sántarvė (pranc. Entente), Antántė, Trilỹpė sántarvė, Didžiosios Britanijos, Prancūzijos ir Rusijos politinis karinis blokas, priešiškas Trilypei sąjungai – Vokietijos, Austrijos-Vengrijos ir Italijos politiniam kariniui blokui. Svarbiausias blokų prieštaravimas – siekis perdalyti pasaulį. 1891–1893 Prancūzija ir Rusija sudarė sąjungą. Vokietijos ekspansyvūs siekiai privertė Didžiąją Britaniją atsisakyti politinio neutralumo ir pasirašyti susitarimą su Prancūzija (1904, pranc. Entente cordiale) ir Rusija (1907). Šiais susitarimais įkurtas politinis blokas (vėliau virto kariniu). Įkūrus Santarvę, jos narių tarpusavio nesutarimai sušvelnėjo, bet neišnyko. Vokietija per 1908–1909 Bosnijos krizę ir 1912–1913 Balkanų karus nesėkmingai mėgino suardyti Santarvę. Pastarosios ir Trilypės sąjungos prieštaravimai sukėlė Pirmąjį pasaulinį karą. 1914–1918 prie Santarvės prisijungė 26 valstybės, tarp jų ir Italija (1915), išstojusi iš Trilypės sąjungos. Didžioji Britanija, Prancūzija ir Rusija 1915–1916 sudarė aneksuotinų teritorijų susitarimus. Po Spalio perversmo (1917) Sovietų Rusija pasirašė separatinę taiką su Vokietija, o Didžioji Britanija ir Prancūzija sudarė sutartį (prie jos prisidėjo ir daugiau valstybių), nukreiptą prieš Sovietų Rusiją. Laimėjusios Pirmąjį pasaulinį karą Santarvės valstybės parengė ir pasirašė taikos sutartis su nugalėtosiomis valstybėmis (vadinamoji Vašingtono–Versalio sistema). Vykstant taikos konferencijai, 1919 01 09 Prūsų lietuvių politinių organizacijų atstovai kreipėsi į Santarvės valstybes ir JAV prezidentą prašydami Klaipėdos kraštą priskirti prie Lietuvos. Versalio taikos sutartimi kraštas buvo atskirtas nuo Vokietijos ir perduotas Santarvės narei Prancūzijai valdyti.

L: VLE; Grand Larousse encyclopédique, t. 4, Paris, 1968.