Mažosios Lietuvos
enciklopedija

Lietuvos moterų sąjunga tautiniam laivynui remti

organizacija, veikusi Kaune 1923–1940.

Lietuvõs móterų sjunga tautniam laivýnui reti, įkurta Kaune 1923 X 8, veikė iki 1940. Tikslas – telkti lėšas tautinio laivyno steigimui, remti jūrinį sportą, žadinti lietuvių meilę jūrai. Lietuvos moterų sąjunga tautiniam laivynui remti įsteigta generolo Vlado Nagevičiaus iniciatyva. Steigiant ir vėliau daug padėjo kapitonas Stanislovas Kuizinas. Pirmąją valdybą sudarė: Martinkienė, C. Mošinskienė (pirmininkė), V. Račkauskienė (pirmininkė), Reklaitienė, Šimkienė, Žalkauskienė. Garbės pirmininkė buvo S. Smetonienė, garbės nariai: V. Nagevičius, generolas Teodoras Daukantas. Lietuvos moterų sąjunga tautiniam laivynui remti siekė priminti visuomenei (pirmiausia studentijai) jūros reikšmę kraštui, rinko lėšas lietuviškam laivynui steigti. Tuo tikslu karių Ramovėje rengti labdaringi pokyliai, loterijos, rinkliavos, spausdinti plakatai (Viskas Tautiniam Laivynui, Mylėkime Jūrą ir kiti), Švietimo ministerijai padedant siųsti į mokyklas ir gimnazijas. Iš renginių bei viešų rinkliavų Lietuvos moterų sąjunga tautiniam laivynui remti sukaupė nemažas sumas pinigų, skirtų jūros skautams ir jūrininkystės besimokančiam jaunimui šelpti. Klaipėdos jūrų skautams sąjunga davė 10 000 Lt jachtai Budys pirkti, subsidijavo jachtos Baltoji Lelija įsigijimą. Jaunimo sąjungai „Santara“ nupirko jachtą Živilė ir kita. Šelpė nelaimės ištiktus jūrininkus ir jų šeimas. Padėjo Lietuvos jūrininkų sąjungai leisti žurnalą „Jūra“.

LE