Mažosios Lietuvos
enciklopedija

Lietuvių tautodailės institutas (LTI)

Kanadoje 1977 įsteigta tautodailės mylėtojų organizacija.

Lietùvių tautódailės institùtas (LTI). Įsteigtas 1977 V 14 Kingstone (Kanada) Anastazijos Tamošaitienės iniciatyva. Oficialiai įregistruotas 1978 VI 14 su būstine Toronte. Lietuvių tautodailės institutas yra Kanados lietuvių fondo narys. Lietuvių tautodailės instituto centras veikė A. ir A. Tamošaičių sodyboje, Kingstone. Tikslas – suburti tautodailės mylėtojus bei jos puoselėtojus, skatinti lietuvių liaudies meno studijas, pagyvinti domėjimąsi tautodaile bei plėsti jos gamybą. Lietuvių tautodailės institutas turi dovanojimo knygženklį bei savo ženklą, kuriame pavaizduotos visos tautodailės sritys: verpimas, juostų audimas, medžio drožyba, keramika, tautinių drabužių audimas, margučiai, papuošalai ir metalo dirbiniai. Institutas organizuoja juostų, tautinių drabužių audimo kursus, seminarus ir paskaitas apie lietuvių liaudies meną, rengia įvairias tautodailės parodas, narių metinius susirinkimus. 1977 X 1 Tamošaičių sodyboje įvyko pirmasis susirinkimas. Lietuvių tautodailės instituto veiklą ir turtą tvarko taryba (20 narių, renkamų per visuotinius susirinkimus). Kuratorius tvarko meninę bei mokslinę sritis, švietimo vadovas – tautodailės mokomąją bei kūrybinę sritis. Pirmoji taryba: pirmininkė A. Tamošaitienė, vicepirmininkas A. Paškevičius, sekretorius V. Trečiokas. Tarybos valdyba: pirmininkas Leopoldas Balsys, vicepirmininkė Aldona Vaitonienė, sekretorė A. Jucienė, iždininkas V. Matulaitis, informatorė Irena Šernaitė-Meiklejohn. Lietuvių tautodailės institutas turi skyrius Toronte, Bostone, Filadelfijoje, Čikagoje, Niujorke. 2003 buvo apie 400 narių (veikliųjų apie 100). Nariai, kilę iš Mažosios Lietuvos: Ieva Adomavičienė-Toleikytė, Greta Ašmytė-Baltaduonienė, Aldona Buntinaitė, Judita Patraitė-Jozaitienė, Hilda Plaušinaitytė-Lasienė, Lidija Lemkytė-Liepinaitienė, Irena Šernaitė-Meiklejohn, Aldona Šernaitė-Švarcienė, Anastazija Mažeikaitė-Tamošaitienė, Aldona Mažeikaitė-Veselkienė. Metiniai narių susirinkimai vyko Tamošaičių sodyboje, Toronte, Gananoqueʼje, šiuo metu Lino ir Rasos Veselkų sodyboje Rambynas. Prie svarbiausių Lietuvių tautodailės instituto darbų priskiriama tautodailės knygų leidimas bei jų platinimas. 1979 Lietuvių tautodailės institutas išleido A. ir A. Tamošaičių knygą Lithuanian National Costume [Lietuvių tautiniai drabužiai], 1982 – A. Tamošaičio knygą Lithuanian Easter Eggs [Lietuviški velykiniai margučiai], 1988 – Lithuanian Sashes [Lietuviškos juostos], 2000 – Lietuvių tautodailės institutas išeivijoje (redaktorė Nora Kulpavičienė). Lietuvių tautodailės institutas filmuoja ir leidžia vaizdajuostes: Spirits of an Amber Past (1977), Lietuvių audinių dailė (1981), Lietuvių liaudies menas (1985), LTI dešimtmečio sukaktuvinis minėjimas (1987), The Galerija Nemunas (1987), Visuotinis suvažiavimas 1989, Anastazija Tamošaitienė (1991), A Hill of Crosses (1992). Lietuvių tautodailės instituto vadovai 1978–2002: Tarybos pirmininkai: A. Tamošaitienė, Albinas Paškevičius, Ilona Tarvydienė, Linas Veselka; Tarybos valdybos pirmininkai: L. Balsys, A. Vaitonienė, I. Šernaitė-Meiklejohn, A. Veselkienė. Švietimo vadovas A. Tamošaitis. Skyrių pirmininkai: Toronto – A. Vaitonienė, Bostono – Ina Nenortienė, Laimutė Švarcaitė-Kormos, Saulė Šatienė, Jonas Stundžia; Filadelfijos – Genovaitė Mačiūnienė, Danutė Surdėnienė, Aldona Rastenytė-Page; Čikagos – A. Veselkienė, Vida Rimienė; Niujorko – Lilė Mikulienė. Lietuvių tautodailės instituto garbės nariai: A. Tamošaitienė, A. Tamošaitis, A. Paškevičius, V. Matulaitis, M. Krauchunienė, M. Perpetua Gudaitė (SSC), A. Veselkienė, J. Jasiūnas, Kati Reeder Meek, I. Adomavičienė, A. Vaitonienė, I. Lukoševičienė.

Aldona Veselkienė

Iliustracija: Knygos „Lietuvių tautodailės institutas išeivijoje“ viršelis, 2000

Iliustracija: Lietuvos operos solistė Vincenta Jonuškaitė-Zaunienė, 1938 / Iš knygos „Lietuvių tautodailės institutas išeivijoje“, 2000

Iliustracija: Mažeikų šeima Vydutaičiuose, Pagėgių apskritis, prieš išvykstant Antano Tamošaičio automobiliu rinkti liaudies meno dirbinių: Kazys ir Anastazija Tamošaičiai, Marija Gečaitė-Mažeikienė, Aldona Veselkienė, Vladas, Juozas Mažeika, Juozas, Juzė Šumskienė, Povilas, 1934 / Iš knygos „Lietuvių tautodailės institutas išeivijoje“, 2000