Mažosios Lietuvos
enciklopedija

Lietuvių evangelikų liuteronų sąjunga „Pagalba“

bažnytinė organizacija.

Lietùvių evangèlikų liuterõnų sjunga „Pagálba“, bažnytinė organizacija. Veikė 1923–1936. Sumanymas įkurti „Pagalbą“ kilo 1923, švenčiant Jonines Rambyno kalne. Steigiamasis susirinkimas įvyko 1923 rudenį Tauragėje. Jį tebeveikė Klaipėdos krašto sukilimo nuotaikos, Nepriklausomybės kovų prisiminimai, pagerbtas kovose kritusiųjų atminimas. Pirmininkas Kristupas Gudaitis, nuo 1933 Mikas Preikšaitis. Sąjunga turėjo apie 30 skyrių ir apie 3000 narių. Jos veiklai vadovavo 5 narių centro valdyba. Prie skyrių veikė jaunimo būreliai, o sąjungoje – ir evangelikių moterų šalpos organizacija. Sąjunga numatė skleisti tarp lietuvių evangelikų liuteronų tikėjimo ir doros vertybes, stiprinti tautos ir valstybės reikalų suvokimą. 1933 minint Lietuvių evangelikų liuteronų sąjungos „Pagalba“ 10-metį Tauragėje, suvažiavime dalyvavo Martynas Jankus. Pažymėta, kad daugiausia skyrių įkurta 1924, 1929–1933. Sąjungos suvažiavimas baigtas iškilmingomis pamaldomis Tauragės evangelikų liuteronų bažnyčioje, pašventintos organizacijos ir skyrių vėliavos (tautiškų spalvų vėliavoje įrašyta: Mūsų tikėjimui ir Lietuvai). Rūpintasi lietuvybės stiprinimu bažnyčioje ir mokyklose (1925 į Konsistoriją pateko ir lietuvių atstovų). Lietuvių evangelikų liuteronų sąjunga „Pagalba“ rūpinosi Evangelikų teologijos fakulteto įkūrimu Kauno universitete, bendradarbiavo su mokytojais, kunigais. Skatino ir jaunimo tautinę savimonę. Suburti chorai, rengti vaidinimai švenčių proga, paskaitos, kursai, teikta labdara, išlaikyta prieglaudos, darželiai. 1928 su „Sandora“ įkūrė ir išlaikė prieglaudą buvusiame Tauragės dvare (dar „Sandoros“ prieglaudos). 1936 pradžioje Lietuvių evangelikų liuteronų sąjungos „Pagalba“ panaikinta, jos turtas konfiskuotas. 1936 V 11 perorganizuota Lietuvių Evangelikų Sąjungą.

Dar skaitykite „Pagalba“.

Algirdas Žemaitaitis

Iliustracija: Gaigalaičių namuose klaipėdiškės mezga Klaipėdos sukilėliams kojines ir pirštines. Dr. kunigas Vilius Gaigalaitis su giesmių knyga, Marija Gaigalaitienė – pirma iš dešinės, 1923 / Iš Ievos Toleikytės-Biržienės albumo