Mažosios Lietuvos
enciklopedija

Lietuvių Evangelikų Sąjunga

bažnytinė organizacija, registruota Kaune 1936.

Lietùvių Evangèlikų Sjunga, registruota Kaune 1936 liepos mėnesį. Tikslas ir uždaviniai: suartinti ir vienyti Didžiosios ir Mažosios Lietuvos lietuvius evangelikus; kartu rūpintis lietuvių evangelikų jaunimo dvasiniu, tautiniu, kultūriniu auklėjimu; ugdyti parapijiečių organizacinę ir valstybinę savimonę; rūpintis lietuviška evangelikų spauda, šalpa ir labdara. 1936 X 05 Kaune, Žemės ūkio rūmuose, vykusiame steigiamajame susirinkime dalyvavo Didžiosios Lietuvos evangelikai liuteronai ir evangelikai reformatai bei Klaipėdos krašto evangelikai liuteronai: 42 įgalioti skyrių atstovai, 30 Klaipėdos krašto įvairių organizacijų ir visuomenės atstovų, 24 evangelikų reformatų atstovai, 87 kitų organizacijų atstovai ir svečiai. Į Lietuvių Evangelikų Sąjungos Centro valdybą išrinkti: dr. Otonas Stanaitis (pirmininkas), doc. kunigas Jonas Pauperas, buvusio Klaipėdos krašto gubernatorius Karolis Zaikauskas, prof. dr. Povilas Jakubėnas (nuo evangelikų reformatų), mokytojas Mikas Jonušaitis, prof. dr. Vilius Gaigalaitis (nuo Mažosios Lietuvos lietuvių evangelikų liuteronų), gydytojas Kristupas Gudaitis ir kunigas Petras Dagys. Lietuvių Evangelikų Sąjunga turėjo apie 4000 narių ir antra tiek rėmėjų bei prijaučiančiųjų; buvo skyriai beveik visose evangelikų parapijose. Prie skyrių veikė jaunimo kuopelės, evangelikių moterų labdarybės skyriai, kai kuriose parapijose – ir vaikų darželiai. Lietuvių Evangelikų Sąjunga glaudžiai bendradarbiavo su Lietuvių evangelikų liuteronų Sinodu ir Konsistorija. 1937 Klaipėdoje vyko II Lietuvių Evangelikų Sąjungos narių suvažiavimas, kuriame nutarta parengti vargonininkų, išleisti tinkamą giesmyną (išspausdintas 1942), suartinti Lietuvos evangelikų bažnyčias. Lietuvių Evangelikų Sąjungos veikla nutrūko 1940.

LE

Algirdas Žemaitaitis