Mažosios Lietuvos
enciklopedija

„Krivulė“

Mažosios Lietuvos bičiulių draugijos Montrealio skyriaus 1967 įkurta organizacija lietuviškoms ilgai grojančioms tiksliosioms patefono plokštelėms leisti.

„Krivùlė“, 1967 Mažosios Lietuvos bičiulių draugijos Montrealio skyriaus įkurta organizacija lietuviškoms ilgai grojančioms tiksliosioms patefono plokštelėms leisti. „Krivulės“ branduolį sudarė: Ada ir Vilius Pėteraitis (pirmininkas), Adolfina ir Vytautas Zubas (reikalų vedėjas), Elena (iždininkė) ir Ansas Lymantas, Ieva Andruškevičienė ir jos vyras Kostas, Monika ir Vytautas Aleksandras Jonynas, Ona ir Jurgis Sablauskai. Per pasaulinę parodą Montrealyje Expo-67 Montrealis suartėjo su okupuotos Lietuvos kultūros veikėjais ir nutarė jų muzikinius laimėjimus pateikti išeivijai. Buvo išleistos šios plokštelės: etnografiniai vaidinimai Palangos Juzė ir Lietuviškos vestuvės, Virgilijus Noreika (visų viršelių dailininkė Ona Šablauskienė), Vaclovas Daunoras (viršelio dailininkė A. Zubienė), Sadauto – dainuoja vyrų choras Varpas (viršelio dailininkas A. Lymantas), Skamba aidi daina (viršelio dailininkė A. Zubienė). 1967–1971 „Krivulėje“ Montrealyje leistos kokybiškos plokštelės buvo pirmas žingsnis užmezgant kultūrinius ryšius tarp pavergtos Lietuvos ir išeivijos. Magnetofoninės juostos gautos iš Vilniaus radijo per Henriką Paulauską. „Krivulėje“ išleistos plokštelės pasklido po visą pasaulį, jų įsigijo žymūs lituanistai, baltistai, slavistai. Nemokamai jas gavo daugelis universitetų ir muziejų Europoje ir Šiaurės Amerikoje: Uppsalos, Heidelbergo, Müncheno, Poznanės, Krokuvos, Torno, Glasgovo, Filadelfijos, Fordhamo, Chicagos, Harwardo, Howardo, Yaleʼio ir kiti. Iš viso dovanota apie 500 plokštelių. „Krivulėje“ išleistos plokštelės populiarina lietuvių kalbą, papročius, kultūrą.

L: Krivulė keliauja // Lietuvos pajūris, 1969, nr. 2; Paulauskas H. Senosios kupiškėnų vestuvės // Tėviškės žiburiai, 1998 1 20.

Vilius Pėteraitis

Iliustracija: Mažosios Lietuvos bičiulių draugijos Montrealio skyriaus „Krivulė“, kai kurie jos nariai: M. Jonynienė, E. Andruškevičienė, A. Lymantas, V. Pėteraitis, K. Andruškevičius, A. V. Jonynas, A. Pėteraitienė ir E. Lymantienė, 1967 / Iš Viliaus Pėteraičio archyvo