Mažosios Lietuvos
enciklopedija

Klaipėdos Vytauto Didžiojo gimnazijos muziejus

Klaipėdos K. Donelaičio vidurinės mokyklos muziejus, kraštotyros muziejus įsteigtas 1972.

Klapėdos Výtauto Ddžiojo gimnãzijos muziẽjus (iki 1996 Klaipėdos K. Donelaičio vidurinės mokyklos muziejus), įsteigtas 1972. Eksponatai (apie 1000) byloja apie mokyklos veiklą iki Antrojo pasaulinio karo, sovietmečiu ir dabar. Yra dokumentų, periodinės spaudos straipsnių apie vietos lietuvininkų pastangas įkurti Klaipėdoje pirmąją lietuvišką aukštesniąją mokymo įstaigą – gimnaziją, medžiagos apie jos direktorius Vilių Gaigalaitį, Martyną Krukį, Praną Mašiotą, Kazį Trukaną, pedagogus Adomą Braką, P. Drevinį, Antaną Grudzinską, Vladą Nausėdą, Eriką Purviną, Martyną Purviną, Antaną Venclovą. Saugomi senieji vadovėliai atspindi lietuvių mokomosios literatūros raidą: 1919 Lietuvių mokslo draugijos leidinys Elementarinės algebros vadovėlis, 1921 M. Kairio ir A. Brako Skaitymo-rašymo knygelė (išleista Klaipėdoje), 1921 A. Busilo Aritmetikos uždavinynas ir teorija, 1929 A. Vireliūno Krašto mokslo vadovėlis, vėlesnės Prano Naujokaičio, P. Mašioto bei kitų parengtos mokymo priemonės, planai bei programos. Išsaugota Westfalijos Wilhelmo universiteto Mokslo tarybos 1924 II 12 K. Trukanui pripažinto filosofijos daktaro laipsnio liudijimo kopija, keli šios gimnazijos auklėtinių dvikalbiai brandos pažymėjimai su nuotraukomis, aibė fotografijų (liustruojančių viso Klaipėdos krašto visuomeninio gyvenimo įvykius), įvairių švenčių, minėjimų, koncertų programos, kita dokumentinė medžiaga.

Albertas Juška

Iliustracija: Klaipėdos Vytauto Didžiojo gimnazijos gamtos apsaugos muziejus, 2003 / Iš Benedikto Gaižausko rinkinio