Mažosios Lietuvos
enciklopedija

dainų šventės

1927, 1933 ir 1938 Klaipėdoje vykusios visuotinės dainų šventės.

dain šveñtės. Klaipėdos krašte įvyko trys visuotinės dainų šventės. Pirmoji – 1927 VI 6–7 Klaipėdoje. Per atidarymą buvo atlikta L. van Bethoveno 1-oji simfonija, uvertiūra Egmontas, dalyvavo instrumentinis kvintetas. Dirigavo Juozas Gaubas. Dainų šventės metu Juozo Žilevičiaus iniciatyva atidaryta lietuvių liaudies instrumentų ir lietuviškų spaudinių paroda. Šventėje dalyvavo 12 krašto chorų, apie 600 dainininkų, apie 100 orkestro muzikantų. Dirigavo Antanas Vaičiūnas, Jurgis Atraškevičius. Tauragės moksleivių choras (vadovas Juozas Gudavičius) atliko Vydūno, K. Janco, Česlovo Sasnausko dainas, giesmes. Vydūnas pasakė kalbą Tautos gyvenimo giesmė. Antroji Klaipėdos krašto dainų šventė 1933 VI 4–5 buvo skirta krašto prisiglaudimo prie Lietuvos 10-mečiui. Dalyvavo 22 chorai, apie 800 dainininkų, susirinko apie 7000 žiūrovų. Vyriausiasis dirigentas – Alfonsas Mikulskis. Vydūnui vokiečiai neleido atvykti. Dalyvavo svečių chorai iš Didžiosios Lietuvos – Radviliškio šaulių (vadovas Antanas Marijošius), Žemės ūkio akademijos (vadovas Antanas Budriūnas), Kybartų šaulių (vadovas Vincas Arnastauskas). Dainų šventė prasidėjo lietuvininkų giesmėmis Pranaše didis, Pilnos rankos ir Č. Sasnausko O kad augtų ir žydėtų. Programoje – lietuvių liaudies dainos, Vydūno, Juozo Gruodžio, Juozo Tallat-Kelpšos, J. Žilevičiaus ir kitų kūrimai. Trečioji, 1938 VII 9–10 Klaipėdoje vykusi dainų šventė, buvo skirta Valstybės Nepriklausomybės atkūrimo 20-mečiui ir Klaipėdos krašto prisijungimo prie Lietuvos 15-mečiui. Dalyvavo 105 chorai iš visos Lietuvos, 18 Klaipėdos krašto chorų. Dėl dalyvių gausumo buvo sudaryti du jungtiniai chorai – didysis ir mažasis. Mažasis jungtinis choras, diriguojamas Nikodemo Martinonio, atliko J. Gruodžio maldą Tėve mūsų, Juozo Naujalio, Teodoro Brazio, Jeronimo Kačinsko, Stasio Šimkaus, J. Tallat-Kelpšos dainas. Didysis jungtinis choras, diriguojamas A. Mikulskio, pasirodymą pradėjo giesme Pranaše didis. Jo repertuare vyravo J. Gruodžio, Juliaus Štarkos, Kazimiero Viktoro Banaičio, S. Šimkaus ir kitų harmonizuotos liaudies dainos. Šioje dainų šventėje pasirodė Klaipėdos jungtinis vyrų choras, diriguojamas Stepo Sodeikos. Jis padainavo J. Gruodžio, Juozo Strolios, J. Kačinsko, J. Štarkos, K. V. Banaičio originalias ir harmonizuotas lietuvių liaudies dainas. Dainų šventėje dalyvavo ir Čikagos lietuvių choras Pirmyn (vadovas K. Steponavičius). Programą baigė S. Šimkaus Lietuviais esame mes gimę ir Vinco Kudirkos Tautinė giesmė. Dirigavo Juozas Karosas. Dainų šventę baigė Kauno radiofono simfoninis orkestras, Kauno Šaulių sąjungos choras, solistai Juozė Augaitytė, Antanas Kučingis ir S. Bacevičius, Vytauto Didžiojo gimnazijos salėje atlikę L. van Bethoveno oratoriją Kristus Alyvų kalne. Dirigavo N. Martinonis. Per dainų šventę buvo surengtas chorų konkursas. I vietą laimėjo Klaipėdos šaulių vyrų choras, II – Klaipėdos giedotojų draugijos mišrus choras, III – jungtinis Telšių šaulių ir katedros choras. 1927 vasarą pirmoji lietuvių dainų šventė įvyko Šilutėje. Į ją žmonės vyko traukiniais. Buvo atvykę daug lietuvių ir iš Klaipėdos. Iki tol tose apylinkėse būdavo girdėti tik apie vokiškų Gesangverein dainų šventes.

Daiva Kšanienė

Iliustracija: Pirmoji dainų šventė Klaipėdoje, 1927 / Iš Vytauto Kaltenio rinkinio