Mažosios Lietuvos
enciklopedija

Alfonsas Mikulskis

XX a. lietuvių dirigentas, kompozitorius, muzikas, pedagogas.

Mikùlskis Alfonsas 1909 X 14Daglienuose (Panevėžio aps.) 1983 X 14Klivlende (JAV); 1994 perlaidotas Vilniuje, dirigentas, kompozitorius, muzikas, pedagogas. 1926–1930 mokėsi Klaipėdos muzikos mokykloje, įgijo violončelininko ir timpanininko specialybes. Nuo 1926 užrašinėjo liaudies dainas, rinko muzikos instrumentus. 1930–1932 Valstybinio radiofono ir Valstybės operos orkestrų artistas. 1930–1934 mokėsi Kauno konservatorijoje. 1931 įkūrė vyrų chorą Nemunas. Nuo 1932 Klaipėdos krašto giedotojų draugijų sąjungos chorų vyriausiasis dirigentas, šių draugijų centrinio choro dirigentas. Nuo 1934 Klaipėdos krašto XX šaulių rinktinės vyrų choro dirigentas. 1933 ir 1938 Klaipėdos krašto dainų švenčių rengėjas ir dirigentas (jas rengė Juodkrantėje, Šilutėje ir per Jonines Rambyne). 1937 baigė Kauno konservatoriją ir įgijo muzikos pedagogo ir chorvedžio specialybes. 1938 dėstė Klaipėdos muzikos mokykloje, buvo jos simfoninio orkestro vicepirmininkas. Nuo 1938 Klaipėdos prekybos instituto vyrų choro vadovas. 1938–1939 Klaipėdos pedagoginio instituto lektorius, studentų choro vadovas. 1939 Panevėžyje, 1940 Vilniuje subūrė šaulių vyrų chorus. Šis 1940 susijungė su Onos Mikulskienės-Mozoliauskaitės šaulių kanklių orkestru bei Šaulių tautinių šokių grupe ir sudarė Čiurlionio ansamblį, kuriam vadovavo iki mirties. 1944 pasitraukė į Austriją, 1945 – į Vokietiją. 1947 tęsė muzikos kompozicijos studijas Štutgarte ir 1948–1949 Reutlingene. 1949 persikėlė į JAV, apsigyveno Klivlende. 1956, 1961 JAV ir Kanados lietuvių dainų šventės dirigentas. 1960 su Čiurlionio ansambliu įrašė plokštelę Mes padainuosim. Dėstė dainavimą Klivlendo lietuvių mokyklose, vyskupo M. Valančiaus lietuvių mokykloje, subūrė Aukuro ansamblio chorą. Sukūrė muzikos simfoniniam orkestrui, kanklėms (Saulės ratas orkestrui, 1963), tautines mišias Už kenčiančią Lietuvą (išl. 1996 Vilniuje), religinių giesmių, dainų, harmonizavo daugiau kaip 100 lietuvių liaudies dainų. Rašė straipsnius Lietuvos, JAV periodinei spaudai įvairiais muzikos klausimais. Vienas JAV Lietuvių bendruomenės kūrėjų, nuo 1955 užėmė įvairias pareigas joje: tarybos narys, Centro valdybos narys, švietimo ir kultūros vicepirmininkas. 1980 gavo JAV Lietuvių bendruomenės Kultūros tarybos I muzikinę premiją. Šaulių sąjungos garbės narys (1981). Apdovanotas Ldk Gedimino III laipsnio ordinu, Šaulių Žvaigždės ordinu, skautų Lelijos ordinu, Mindaugo medaliu. Čikagoje išleista jo muzikinės kūrybos knyga: Dainos ir giesmės (1987), Skambėkite, kanklės (1990), Tau, brangi Tėvyne (1991) ir V. Kavaliūno monografija apie Čiurlionio ansamblį – Gimtosios žemės giesmė (1991).

L: JAV lietuviai. T. 1. V., 1998, p. 680–681.

Vaclovas Juodpusis

Daiva Kšanienė

MLFA

Iliustracija: Alfonsas Mikulskis / Iš LE