Mažosios Lietuvos
enciklopedija

Australijos lietuvininkai ir jų bičiuliai

po 1948 į Australiją emigravę lietuvininkai karo pabėgėliai.

Austrãlijos lietùvininkai ir j bičiùliai. 1948 prasidėjo antroji lietuvių emigracija į Australiją. Atvyko ir lietuvininkų: Ansas Dėckys, Valteris Didžys, Ansas Glažė, M. Jagutis, E. Jankus, H. Keraitis, M. Pareigis, Jurgis Purvinas, U. Purvinaitė-Vilkienė, Jurgis Reisgys, M. Reinke, G. Strėlys ir kiti; taip pat ir Mažosios Lietuvos bičiulių: D. Giedraitytė, S. Jarembauskas, A. Krausas, E. Kudžius, S. Marcinkienė, J. Normantas, A. Pocius, J. Smieliauskas, J. Šimboras ir kiti. 1951 Australijos lietuvininkai pradėjo kurti Mažosios Lietuvos bičiulių draugijos skyrius: 1951 – Melbourne (64 nariai), Adelaidėje (257 nariai), Geelonge (18 narių), 1952 – Sydneyʼuje. 1951 išrinkta laikinoji centro valdyba, 1953 nauja centro valdyba: pirmininkas A. Pocius, sekretorė D. Giedraitytė ir iždininkas V. Didžys. Australijos lietuvininkai ir jų bičiuliai rėmė ir platino Keleivį ir Lietuvos pajūrį, šelpė Mažosios Lietuvos Tarybą, E. Simonaitį, Vydūną, rašė straipsnius apie Mažąją Lietuvą, skaitė paskaitas. Australijos lietuvininkai ir jų bičiuliai aktyviai rėmė Mažosios Lietuvos fondą; J. Narmontas tapo steigėju, S. Jarembauskas – mecenatu, E. Jankus, A. Glažė – žymiais aukotojais. S. Jarembauskas ir J. Reisgys yra Mažosios Lietuvos enciklopedijos rėmėjai, bendradarbiai.

Vilius Pėteraitis