Mažosios Lietuvos
enciklopedija

Jurgis Purvinas

XX a. mokytojas, precentorius.

Pùrvinas Jurgis 1902 VI 19Klipštuose (Klaipėdos aps.) 1995 III 26Adelaidėje (Australija), mokytojas, precentorius. 1923 baigė Klaipėdos mokytojų seminariją ir įgijo pradinės mokyklos mokytojo specialybę, paskirtas į lietuviškos apylinkės Lankupių pradinę mokyklą. Mėgo muziką; mokytojų seminarijoje lankė vargonų pamokas. 1928 išvykus Dovilų bažnytkaimio mokytojui ir precentoriui, Purvinas prašė jį iškelti į Dovilus; ten dirbo ir bažnyčios vargonininku. Įsteigė bažnyčios lietuvių chorą, vėliau ir dūdų orkestrėlį. Sukūrė keletą bažnytinių giesmių ir jas pritaikė giedojimui. Dalyvavo Dovilų draugijos „Liepa“ veikloje, buvo jos pirmininkas; siekė išvesti draugijos narius iš karčemų, kuriose tais laikais rengti draugijos susirinkimai. Purvino pastangomis nuo 1934 draugijos nariai ateidavo į mokyklą; susirinkimai padažnėjo, pagausėjo narių. 1936 Purvino iniciatyva Doviluose įvyko Klaipėdos krašto mokytojų draugijos konferencija. 1939 pradžioje nacių atleistas iš pareigų, išvyko mokytojauti į Palangą. 1940 viduryje sovietams okupavus Lietuvą, grįžo į Klaipėdą. Nacių kaltintas lietuviškų privačių mokyklų steigimu, kalintas, siųstas sunkiems darbams į ginklų fabriką. Po Antrojo pasaulinio karo mokytojavo išeivių lietuvių mokykloje Lübecke. 1949 atvyko į Australiją.

L: Svečias. 1995, p. 94–97.

Jurgis Reisgys

Algirdas Žemaitaitis