Mažosios Lietuvos
enciklopedija

„Žiedas“

jaunimo draugija Kukoraičiuose.

„Žedas“, jaunimo draugija Kukoraičiuose (Šilutės aps). Veikė 1922–1939. 1922 I 22 steigiamasis susirinkimas vyko pas ūkininką Joną Užpurvį, dalyvavo visuomenės veikėjas Jurgis Brūvelaitis. Iš pradžių Žiedas turėjo apie 20 narių. Į pirmąją valdybą išrinkti: Jurgis Kavolis (pirmininkas), Vilius Kenys (raštvedys), Mikas Paliokas (kasininkas). Pirmininkai buvo Endrius Valenčius, Jonas Čiulkys, Vilius Naujokas, Mikas Kiulius ir kiti. 1922 draugija surengė lietuvių kalbos bei rašybos ir Lietuvos istorijos kursus. Paskaitas skaitydavo iš Klaipėdos ir kitų vietų atvykę visuomenės veikėjai. 1922 rudenį surengta I draugijos šventė: dainavo Šilutės choras „Daina“, draugijos scenos mėgėjai suvaidino Vydūno pjesę Numanė. 1923 Lietuvos nepriklausomybės minėjime Šilutėje Žiedas dalyvavo su savo vėliava. Ją pasiuvo ir draugijai dovanojo aktyvi jos narė Marė Preikšaitytė. 1923 pavasarį Žiedas suorganizavo šventę Švėkšnoje. Vasarą žiediečiai dalyvavo Joninėse Rambyne ir Juodkrantėje. Rudens šventėje Saugose suvaidino pjesę Žemės rojus, dainavo draugijos choras, mergaitės, pasipuošusios tautiniais rūbais, šoko keletą lietuviškų šokių. 1924 Žiedo veikla nutrūko. 1928 „Santaros“ centro valdybos raginimu ir Priekulės jaunimo draugijos „Viltis“ pastangomis Žiedo veikla atkurta. Į naująją valdybą išrinkti: E. Valenčius (pirmininkas), J. Čiulkys (raštvedys), Marė Užpurvytė (knygininkė), Madlyna Valaitytė (kasininkė). Rengti susirinkimai ir šventės. 1929 dalyvavo Santaros surengtoje ekskursijoje laivu į Kauną, važiavo dviračiais į Palangą, aplankė Skomantų piliakalnį 1929 rudenį Žiedo surengtoje šventėje Priekulės giedotojų draugijos choras atliko 11 dainų, draugijos nariai suvaidino komediją Burtai. 1932 draugijos dešimtmečio proga Saugose surengtas Santaros atstovų suvažiavimas. 1934 Santarai sujungus visas lietuviškas krašto jaunųjų organizacijas, Žiedas tapo Santaros Kukoraičių skyriumi (su senuoju pavadinimu). Narių pagausėjo iki 40. Įsteigta „Santaros“ talka (pirm. J. Idzelis), jaunučių būrys. Ypač aktyvi buvo mergaičių sekcija, turėjo savo chorą. 1936 sekcijos narė Edita Žalytė tapo gražiausio gėlių darželio konkurso Šilutės apylinkėse nugalėtoja. Draugija įsirengė sporto aikštę. 1936 draugijos lengvaatlečiai vietos varžybose laimėjo 6 prizines vietas. Veikla nutrūko 1939 Vokietijai okupavus Klaipėdos kraštą.

Vilius Ašmys

Iliustracija: Lietuvių jaunimo kultūros draugijos „Žiedas“ įsteigėjai Griežpelkiuose, 1912 / Iš Gedimino Šimkaus šeimos albumo