Mažosios Lietuvos
enciklopedija

Vytautas Statkus

XX a. lietuvių ekonomistas.

Stãtkus Vytautas 1900 IX 9Balbieriškyje ar Veiveriškiuose (Marijampolės aps.) 1966 VIII 15Vilniuje, ekonomistas. 1919 stojo savanoriu į Lietuvos kariuomenę. Baigė Kauno karo mokyklą, kovėsi su bolševikais. Nuo 1922 studijavo ekonomiką Lietuvos universitete Kaune. 1923 nutraukė studijas ir dalyvavo Klaipėdos krašto sukilime. Dirbo Klaipėdos krašto gubernatoriaus sekretoriumi. 1924–1927 studijavo Vienos universitete. Dirbo Lietuvos bankuose. 1929 V 1 išrinktas Lietuvos banko valdybos nariu. Dėl priklausymo Geležinio vilko organizacijai atleistas iš valdybos narių ir paskirtas Klaipėdos skyriaus direktoriumi (1934–1939). 1932 V 4–1935 IX 29 Klaipėdos krašto IV seimelio narys. Su Ernestu Galvanausku kūrė Klaipėdos prekybos institutą (įkurtas 1934), rengė jo statutą, mokymo planus, jame dėstė įvairias bankines disciplinas. Padėjo suorganizuoti Lietuvių pramonininkų, prekybininkų ir amatininkų sąjungą, buvo jos Klaipėdos skyriaus valdybos narys, priklausė Ekonomikos studijų draugijai, Lietuvos savanorių sąjungai, „Aukuro“ draugijai, Lietuvių ir žydų susivienijimui. Propaguodamas lietuvybę su paskaitomis važinėjo po Klaipėdos kraštą, šią veiklą turėjo nutraukti dėl Lietuvos banko vadovybės nepritarimo. Lietuvos ekonominės delegacijos sudėtyje dalyvavo derybose su vokiečiais dėl prekybos ir kliringo atsiskaitymo sutarčių, buvo Klaipėdos uosto laisvosios zonos bendrovės valdybos narys. Vokietijai 1939 užėmus Klaipėdą suimtas gestapo. Turėjo likviduoti Lietuvos banko skyrių. 1939 pabaigoje paskirtas Lietuvos banko Kauno skyriaus direktoriumi. 1941 VI 14 sovietų areštuotas, ištremtas į Šiaurės Uralo lagerius. 1942 birželį su 14 kitų Lietuvos visuomenės veikėjų apkaltintas priklausymu VLIK. Vienintelis išvengė mirties bausmės, pasmerktas 10 metų ypatingojo režimo lagerio. Lageryje apako, todėl 1952 perkeltas į kalinių invalidų namus Zubove, Mordovijoje. 1954 grįžo į Lietuvą. Parašė vadovėlį Bankai ūkio teorijos šviesoje (1 d., 1939), kn. Bankai I (Įmonių ūkis mokslo šviesoje, 1940).

Algirdas Antanas Gliožaitis

Vladas Terleckas

Iliustracija: Vytautas Statkus / Iš žurnalo „Naujoji Romuva“, 1938, Nr. 1/2