Mažosios Lietuvos
enciklopedija

„Santaros“ biblioteka

„Santaros“ draugijos biblioteka.

„Sántaros“ bibliotekà, įkurta 1912 Tilžėje, 1919 perkelta į Klaipėdą. Priklausė „Santaros“ draugijai. Fondas komplektuotas iš knygų, pirktų už rėmėjų paaukotus pinigus, prenumeruotų periodinių leidinių, dovanų. 1920 perėmė nebeveikusio Lietuvininkų susivienijimo Prūsuose biblioteką. 1913 turėjo 74, 1939 – apie 7000 knygų. Jas išduodavo abonentams tiesiogiai, siuntinėdami per draugijų valdybas; po 1919 Klaipėdos krašte veikė kilnojamosios bibliotekėlės (1939 jų būta 80). Santaros biblioteka aprūpindavo literatūra lietuvių kalba ir kitus draugijų organizuotus kursus. Išleido Prūsų Lietuvos lietuviškų draugijų „Santaros“ knygų katalogą (1913) – pirmąjį spausdintą bibliotekos katalogą lietuvių kalba. Bibliotekininkai: Erdmonas Simonaitis, Kristupas Paura, Lidija Bajoraitė, Endrius Macas, Fricas Šlenteris, M. Kuršius, Maksas Kiupelis ir kiti. Hitlerinei Vokietijai 1939 užėmus Klaipėdos kraštą biblioteka žuvo.

Domas Kaunas

Iliustracija: „Santaros“ ir „Aukuro“ draugijų bibliotekų bibliotekininkė Lidija Bajoraitė (dešinėje) su draugėmis, apie 1922 / Iš Domo Kauno rinkinio

Iliustracija: „Santaros“ bibliotekos katalogas, spausdintas Tilžėje, 1913 / Iš Domo Kauno rinkinio