Mažosios Lietuvos
enciklopedija

Preikšas

XIX a. klimkiškis sakytojas.

Prekšas, XIX a. klimkiškis sakytojas iš Tilžės. Ten susitiko su Klimkumi Grigelaičiu ir toliau kartu skelbė Dievo žodį (pagal K. H. Bogatzkio Skarbnyczėlę kaip ir to meto kiti sakytojai; Šventasis Raštas jam buvęs per sunkus suprasti ). Apie 1848 su Mikeliu Dargiu Kelnėriškių kaime (šalia Vilkyškių) buvo sugauti, surišti ir nugabenti į Tilžę, kur Landrotas Lauterbachas pasodino juos į kalėjimą. Kalėjimo užveizdai išjuokė, kad dabar judu šičion gausite pabadauti, bet spaustuvininkas Postas ir fabrikantas Bruderis aprūpino juos maistu. Surinkimininkų globėjas vyskupas Karolis Henrikas Malkevičius dėl jų kreipėsi į karalių Friedrichą Wilhelmą IV. Įsakyta tuojau juos paleisti, o apkaltinusiam už skriaudą sumokėti abiem po 50 talerių. M. Dargis tų pinigų nepriėmė, o Preikšas išdalijo juos pavargėliams. 1924 XI 15 Klaipėdoje Ewangeliško Lietuwininkų Senojo Surinkimo draugijos sudarytų įstatų priede Ewangeliški surinkimai Lietuwoje minėtas kartu su kitais nusipelniusiais (jau mirusiais) 62 sakytojais.

L: Gaigalatis W. Ewangeliški Surinkimai Lietuwoje. Priekulė, 1905, p. 16, 21.

Algirdas Žemaitaitis