Mažosios Lietuvos
enciklopedija

Mikelis Dargys

XIX a. sakytojas.

Dargỹs Mikelis Užliekniuose (Šilutės aps.), XIX a. sakytojas Vyžių parapijoje ir kitur. Jo mokytojas – Senojo surinkimo įkūrėjas ir vadovas Klimkus Grigelaitis (1750–1825). Dargys buvo apsiskaitęs ir itin iškalbus. Mokytojo pavyzdžiu jis organizavo sakytojų pasitarimus bei konferencijas, sprendė kitų sakytojų tarpusavio nesutarimus ir ginčus. Veikė surinkimininkų judėjimo pakilimo metais. Į Dargio surinkimus kartais susirinkdavo net iki 500 žmonių. Kilus konfliktui, žmonės kreipdavosi ne į teismą, o į Dargį ir paklusdavo jo sprendimui. Dėl to 1848 su kitu sakytoju Preikšu (iš Tilžės apylinkių) Keleriškių kaime vokiečių valdžios buvo suimtas ir įkalintas Tilžėje. Dargio draugams pasiskundus Prūsijos karaliui Friedrichui Wilhelmui IV, šis paliepė Dargį paleisti ir dar išmokėti 50 talerių kompensaciją. Nuvykęs į Karaliaučių Dargis lietuvių parapijoje pasakė pamokslą, kurio klausėsi Ragainės superintendentas (vėliau Rytprūsių provincijos generalinis superintendentas) Karlas Heinrichas von Malkwitzas ir prof. Frydrichas Kuršaitis. Juodu laiške karaliui išgyrė Dargio krikščionišką veiklą bei gabumus. Tada Dargis gavo raštą, kad niekas negali jo liesti. Laimėjęs prieš vietos vokiečių administraciją, Dargis visoje Mažojoje Lietuvoje dar labiau išplėtojo savo veiklą, tuo prisidėdamas išlaikant lietuvybę.

L: Juška A. Mažosios Lietuvos Bažnyčia XV–XX amžiuje. Klaipėda, 1997, p. 184–185, 202.