Mažosios Lietuvos
enciklopedija

Potsdamo konferencija

1945 VII 17–VIII 2 Potsdame vykusi JAV, SSRS ir Didžiosios Britanijos vadovų konferencija.

Pòtsdamo konfereñcija, 1945 VII 17–VIII 2 Potsdame (prie Berlyno) vykusi JAV (vadovas H. S. Trumanas), SSRS (vadovas J. V. Stalinas) ir Didžiosios Britanijos (vadovas W. S. Churchillis, nuo VII 28 C. R. Attlee) vadovų konferencija. Iš Didžiosios Britanijos, SSRS, Kinijos, Prancūzijos ir JAV atstovų sudaryta Užsienio reikalų ministrų taryba turėjo parengti Europos teritorinių klausimų sprendimus ir taikos sutartis su Antrąjį pasaulinį karą pralaimėjusiomis Vokietijos sąjungininkėmis, o vėliau ir taikos sprendimą Vokietijai, t. p. susitarta dėl reparacijų. Aukščiausia valdžia Vokietijoje pavesta JAV, Didžiosios Britanijos, SSRS ir Prancūzijos ginkluotųjų pajėgų vyriausiesiems vadams, kurie turėjo sudaryti Kontrolės Tarybą. Jai pavesta nuginkluoti ir demilitarizuoti Vokietiją, panaikinti nacionalsocialistų partiją, visas nacių institucijas ir kita. Priimtas nutarimas dėl Karaliaučiaus ir jo srities: ištyrė sovietinės Vyriausybės pasiūlymą, kad, laukiant taikos sprendime galutinio teritorinių klausimų sprendimo, SSRS vakarinės sienos atkarpa prie Baltijos jūros eis į rytus nuo taško Dancigo įlankos rytiniame krante, šiauriau Brunsbergo–Geldapės, iki taško, kur susitinka Lietuvos, Lenkijos ir Rytprūsių sienos. Potsdamo konferencijos dalyviai sutiko su sovietinės Vyriausybės pasiūlymu, kad ekspertams ištyrus tikrąją sieną, SSRS būtų galutinai perleistas Karaliaučiaus miestas ir aukščiau nurodyta gretima sritis. JAV prezidentas ir Didžiosios Britanijos pirmininkas palaikė Potsdamo konferencijos pasiūlymą būsimajame taikos sprendime. Vokietijos sienos buvo atstatytos pagal 1937 XII 31 jos turėtas teritorijas (todėl 1939 III 22 atplėštas Klaipėdos kraštas turėjo būti grąžintas Lietuvai). Lenkijai pavestos administruoti žemės, įskaitant tą Rytprūsių dalį, kuri Potsdamo konferencijos susitarimu nebuvo pavesta SSRS administracijai (t. y. Vokietijos žemės į rytus nuo Oderio ir Vakarų Neisės upių, įskaitant Rytprūsių pietinę dalį ir buvusį laisvąjį Dancigo miestą). Taip Rytprūsiai buvo padalyti tarp Lenkijos ir SSRS; į vakarus nuo Lietuvos (Mažosios Lietuvos pagrindinėje dalyje) buvo įkurtas SSRS anklavas – Karaliaučiaus kraštas. Galutinai nustatyti Lenkijos vakarines sienas palikta taikos sprendimui. Numatyta vokiečius iš Lenkijos ir kitur iškelti į Vokietiją. 1945 VIII 16 Lenkijos–SSRS sutartis pakartojo Potsdamo konferencijos nutarimą dėl laikinos sienos buvusiuose Rytprūsiuose. Po 1945 dėl priešiškos SSRS politikos, sparčiai vykdytos Lenkijos sovietizacijos, JAV ir Didžiosios Britanijos santykiai su SSRS pradėjo blogėti, svarbūs Potsdamo konferencijos nutarimai dėl Vokietijos ekonominės vienybės išlaikymo, Kontrolės Tarybos veiklos ir reparacijų nevykdyti arba jų vykdymas nutrauktas. Nuo 1944 X 16 Raudonajai armijai įsiveržus Rytprūsiuose naikinti vietos gyventojai, išlikę 1947–1948 deportuoti į Vokietiją. 1945 sudarytoji Ypatingoji Karaliaučiaus karinė apskritis, 1946 IV 7 pavadinta Karaliaučiaus sritimi ir įjungta į Rusijos SFSR, liepos 4 d. pervadinta į Kaliningrado sritį. Kraštas apgyvendintas rusų, baltarusių, ukrainiečių, lietuvių iš Didžiosios Lietuvos ir kitais kolonistais. 1947 II 25 Kontrolės Taryba panaikino sudėtinę Vokietijos Reicho (imperijos) žemę – Prūsijos valstybę. 1949 buvo pažeistas Potsdamo konferencijos numatytas Vokietijos ekonominis ir teritorinis vientisumas, Vakarų okupacinės zonos sujungtos į Vokietijos Federacinę Respubliką (VFR), o SSRS zonoje įkurta Vokietijos Demokratinė Respublika (VDR). 1957 III 5 detaliai nustatyta SSRS ir Lenkijos siena Rytprūsiuose, jau nebekalbėta apie jos laikinumą. 1975 VII 30–VIII 1 vykusioje Helsinkio konferencijoje pripažintas sienų nepažeidžiamumo principas, bet nespręsta sienų teisėtumo ir ginčijamų teritorijų priklausomybė, sovietams nepasisekė išgauti jų užgrobimų teisėtumo pripažinimo. Tos Helsinkio konferencijos dalyvės, kurios anksčiau nepripažino Baltijos valstybių sovietinės okupacijos ir aneksijos, to nepripažinimo laikėsi ir po konferencijos. 1990 III 11 atkurta Lietuvos Respublika atsisakė bet kurių teritorinių reikalavimų kaimyninėms valstybėms į esamas ar buvusias lietuvių žemes, įskaitant Rusijos valdomą Mažosios Lietuvos dalį – Karaliaučiaus kraštą. 1990 IX 12 JAV, Didžioji Britanija, Prancūzija ir SSRS Maskvoje pasirašė sutartį su VFR ir VDR dėl Vokietijos valstybės okupacijos ir suskaldymo užbaigimo. Vokietijai leista susijungti į vieną valstybę, nustatytos jos sienos. Ji atsisakė visų savo teisių į už valstybės sienų likusias teritorijas (taip atsisakyta teisės ir į Kaliningrado sritį). 1990 XI 14 Lenkijos–Vokietijos sutartimi pripažinta jų valstybinė siena Oderio–Vakarų Neisės upėmis. Jokia sutartis dėl Kaliningrado srities taip ir nebuvo pasirašyta. 1991 XII 26 subyrėjus SSRS, teises į Kaliningrado sritį perėmė Rusija, bet ji negalėjo įgyti daugiau teisių nei turėjo SSRS, todėl tarptautinės teisės požiūriu Kaliningrado sritis liko Rusijos Federacijos laikinai administruojama teritorija. JAV (viena iš 3 Potsdamo konferencijos dalyvių) pripažįsta Rusijos valdžią toje srityje de facto, bet nepripažįsta jos suverenumo tam kraštui de jure. 1997 X 24 Lietuvos Respublika su Rusijos Federacija pasirašė valstybinių sienų sutartį, kuria su mažais pakeitimais patvirtinta Lietuvos siena su Kaliningrado sritimi.

Dar skaitykite Potsdamo linija.

L: Marjorie M. Whiteman, ed., Digest of International Law, Vol. 3, Washington, D.C., 1964, s. 271–278, 342–348; Charles l. Mee, Jr. Meeting at Potsdam. New York, 1976, s. 171–172, 268–285; Gureckas A. P. Lithuanian’s Boundaries and Territorial Claims between Lithuania and Neighboring states // New York Law School Journal of International and Comparative Law, Vol. 12, No. 1–2. New York, 1991, s. 112–116, 137–144; Hermanas A. Karaliaučiaus srities Rytprūsių likimas po 1945 metų // Peleckienė S. Sugriautų namų vaikai. Klaipėda, 1995; Brakas M. Mažosios Lietuvos politinė ir diplomatinė istorija. V., 1995; Potsdamas ir Karaliaučiaus kraštas. V., 1996; Galcov V. Grundlegende Besonderheiten der Geschichte des Kaliningrader Gebietes // Annaberger Annalen. 1999, Nr. 7, S. 29–35; Krickus R. J. The Kaliningrad Question. Lanham–Boulder–New York–Oxford, 2002, p. 172.

Algimantas Gureckas

MLEA

Iliustracija: Potsdamo konferencija, 1945 / Iš MLEA

Iliustracija: Straipsnių rinkinio „Potsdamas ir Karaliaučiaus kraštas“ viršelis, 1996

Iliustracija: Algirdo Gustaičio straipsnių ir dokumentų rinkinio „Potsdamas ir Lietuva dega“ antraštinis lapas, 1992