Mažosios Lietuvos
enciklopedija

Petras Šernas

XX a. lietuvių išeivijos veikėjas, bankininkas, ekonomistas.

Šérnas Petras 1897 11 06Brigiškiuose (Biržų aps.) 1988 05 11Toronte (Kanada), lietuvių išeivijos veikėjas, bankininkas, ekonomistas. Augo evangelikų reformatų ūkininkų Jokūbo Šerno ir Elžbietos Puodžiūnaitės-Šernienės šeimoje. Per Pirmąjį pasaulinį karą su šeima pasitraukė į Rusiją. Voroneže baigė komercinę gimnaziją. 1918–1922 tarnavo Lietuvos Respublikos kariuomenėje karo valdininku. Gavęs Amerikos Lietuvių stipendiją 1922–1925 Berlyno universitete studijavo ekonomiką ir komerciją. Baigęs studijas 1925–1927 dirbo Žemės banke Kaune. 1927 įsteigus šio banko skyrių Klaipėdoje, paskirtas jo direktoriumi. Įsteigė ir išplėtė Žemės banko statybos skyrių. Jam remiant kasmet statyta naujų namų ir tiesta daugybė kelių Smeltės rajone. Naujuose namuose apgyvendinti lietuviai amatininkai ir tarnautojai daugiausia iš Didžiosios Lietuvos. 1929 vedė Eriką Trumpjonaitę. Užaugino 2 sūnus Gytį Martyną Šerną, Valentiną Šerną bei 2 dukteris: Aldoną Eriką Brigitę Šernaitę-Švarcienę ir Ireną Renatą Šernaitę-Meiklejohn. Klaipėdoje Šernas dalyvavo įvairiose draugijose, susivienijimuose ir lietuvių visuomeninėje veikloje. Statybos bendrovės valdybos vienas narių. Ši bendrovė įrengė Šventosios žvejų uostą. Dėstė ekonomiką Klaipėdos prekybos institute. 1941 su šeima nacių ištremtas į Karaliaučių, 1943 – į Dresdeną (Saksonijos žemė, Vokietija). Po Antrojo pasaulinio karo atsidūrė Vakarų Vokietijoje, Groß Hesepės išvietintųjų lietuvių stovykloje. 1949 emigravo į Kanadą. Gyveno Toronte. 1952 kredito kooperatyvo Parama vienas steigėjų ir vedėjas iki 1962. Toronto lietuvių evangelikų parapijos vienas steigėjų. Lietuvos Evangelikų Reformatų Bažnyčios kuratorius Lietuvoje, vėliau išeivijoje. Palaidotas Šv. Jono lietuvių kapinėse Misisogoje, Ontarijo provincijoje (Kanadoje).

L: Kubiliūtė S. Bankininkas Petras Šernas // Biržiečių žodis, 1994 11 05; MLFA

Gytis Martynas Šernas

Iliustracija: Petras Šernas, 1972 / Iš Gyčio Martyno Šerno šeimos albumo

Iliustracija: Petro ir Erikos Šernų šeima Kanadoje: stovi sūnūs Valentinas ir Gytis Martynas, duktė Irena, sėdi Petras ir Erika Šernai, duktė Aldona, 1949 / Iš Gyčio Martyno Šerno šeimos albumo

Iliustracija: Žemės banko Klaipėdoje skyriaus tarnautojai: pirmoje eilėje sėdi Barva, Tendys, antroje eilėje – Jurgis Plonaitis, E. Abramavičiūtė, Petras Šernas, Jonas Kybrancas; stovi Jonas Dėckys, A. Pleškys, J. Sunius, Rotgaengeris, apie 1935 / Iš Gyčio Martyno Šerno šeimos albumo

Iliustracija: Banko direktoriaus Petro Šerno vaikų krikštynos: Bernardas Trumpjonas, Augustė, Richardas ir jų dukra Marta Kakšiai, Marija Toleikienė, Toleikis, krikšto tėvas Vilius Trumpjonas, Erika Šernienė su krikštijama dukrele Aldona, kunigas Vilius Gaigalaitis, Petras Šernas su krikštijamu sūnumi Gyčiu, Jurgaitienė, Jurgaitis, Marie Gaigalaitienė, 1944 / Iš Šernaitės-Meiklejohn albumo