Mažosios Lietuvos
enciklopedija

Petras Mikolainis-Noveskis

XIX–XX a. lietuvių knygnešys, leidėjas.

Mikolanis-Novẽskis Petras 1868 V 26Čižiškiuose (Vilkaviškio aps.) 1934 I 7Niujorke (JAV), lietuvių knygnešys, leidėjas. Tėvo Martyno įtrauktas į draudžiamos lietuviškos spaudos platinimą, nuo 1886 valtimi gabendavo knygų dideles siuntas per Vištyčio ežerą bei kitais keliais, aprūpindavo kunigo A. Grinevičiaus knygnešius. Turėjo ir savo platintojų būrį. 1888 Tilžėje gavo 5000 „Varpo“ prospektų ir per Kalvariją išsiuntė Vincui Kudirkai į Varšuvą. 1889 pradėjus eiti Varpui, tapo jo platintoju. Lietuvišką spaudą pristatydavo Jonui Basanavičiui Varnoje, A. Voldemarui Petrapilyje, Jonui Šliūpui JAV ir kitiems. 1890 įsteigė slaptą lietuviškų knygų sandėlį pas J. Barkauską Juodeliuose (Kalvarijos valsčius). Dėl persekiojimų 1891 apsigyveno Tilžėje Motiejaus Noveskio vardu. Dirbo pas spaustuvininką J. Schönke. Parūpindavo jam iš Didžiosios Lietuvos rankraščių ir prekiavo lietuviškais spaudiniais. 1891 Tilžėje įsteigė lietuviškos spaudos sandėlį-parduotuvę, aprūpindavo literatūra atvykstančius knygnešius. Veždavo draudžiamą spaudą į Didžiąją Lietuvą, naudodamasis Enzio Jagomasto, Martyno Jankaus pasais. Su šiuo palaikė intensyvius komercinius ryšius. 1894–1895 buvo Varpo ir visų varpininkų leidinių atsakinguoju leidėju. Įskųstas policijai 1895 turėjo palikti Prūsiją, išvyko į JAV. Atvyko 1896; dirbo laikraščio Vienybė lietuvninkų redakcijoje. 1899 gavęs JAV pilietybę, grįžo į Tilžę. Tačiau 1902 policijai pareikalavus, kad vėl paliktų Tilžę, 1902 grįžo į JAV. Dalyvavo lietuvių visuomeninėje veikloje. Rūpinosi lietuviškų knygų leidimu. Iš viso išleido 38 knygas, tarp jų Antano Kriščiukaičio (1895), Leono Eremino (1902), Vinco Kudirkos raštus (1895–1899, 1909), savo knygyno 2 katalogus (1892, 1895). Pirmasis pradėjo klasifikuoti knygas pagal turinį. Jo kataloguose: Catalogue de livres lithuaniennesKatalogas liet. knygų, gaunamų per M. Noveskį Tilžėje – yra 2 skyriai: Moksliškos knygos ir Dvasiškos knygos. Knygos istorijai svarbu, kad Mikolainis ir M. Zauniūtė atskleidė kontrafakcinių lietuviškų leidinių duomenis (tikrą leidinių vietą, metus). Mikolainis nurodė net leidinio formatą. Mikolainis bendradarbiavo Ūkininke, Lietuvos Ūkininke, Keleivyje, Varpe, Žemaičių ir Lietuvos Apžvalgoje, Tėvynėje, Šaltinyje, Vilniaus Žiniose, Viltyje, Lietuvos Žiniose ir kituose. Pasirašinėjo Pelėdos, Zembrų Petro, M. Noveskio, P. Amerikiečio ir kitais slapyvardžiais.

L: Kaunas D. Mažosios Lietuvos knyga. V., 1996, p. 435–436, 441, 451, 493, 494; Šimtas knygnešių. V., 1998, p. 83; LE.

Stasė Matulaitytė