Mažosios Lietuvos
enciklopedija

Georg Franz Wilhelm von Lambsdorff

Georgas Francas Vilhelmas fon Lambsdorfas, grafas, 1919–1920 Klaipėdos krašto specialus komisaras.

Lambsdorff Georg Franz Wilhelm von (Georgas Francas Vilhelmas fon Lambsdorfas) 1863 Mituvoje 1935 Potsdame, grafas, 1919 VIII 29–1920 II Klaipėdos krašto specialus komisaras. Versalio taikos sutarties sąlygas (apie numatomą Klaipėdos krašto atskyrimą nuo Vokietijos) šiai Santarvė įteikė 1919 V 7. Vokietija su tuo sutiko 1919 VI 28 ir birželio 29 Santarvės vardu paskyrė Gumbinės apskrities valdytoją (landratą) Lambsdorfą specialiu komisaru Klaipėdos kraštui valdyti. Krašte buvusios valdžios įstaigos ir kariuomenė perėjo Lambsdorfo žinion. Pradėjus varžyti mažlietuvių teises, jie kreipėsi į Lambsdorfą (šis pareiškė, kad lietuvių politinė veikla Klaipėdos krašte neturi būti varžoma). Vokiečiai savo ruožtu 1919 VI 16 sušaukė Klaipėdos krašto Priešparlamentį (vok. Vorparlament), kuris posėdžiavo Klaipėdoje ir išrinko Darbo talką (vok. Arbeitsausschuß). Priešparlamentis nutarė įkurti Klaipėdos respubliką. Jau valdant Lambsdorfui, 1919 X 26 Darbo talka sudarė 12 žmonių komisiją Klaipėdos respublikos konstitucijos projektui parengti. 1920 I 10 Santarvės valstybės ratifikavo Versalio taikos sutartį. Nedelsiant Lambsdorfas išvyko į Paryžių aiškintis dėl Klaipėdos krašto perdavimo Santarvei. Jo įsakymu 1920 II 9–12 iš krašto išvesta Vokietijos kariuomenė, išplatintas atsišaukimas ir raginta gyventojus laikytis rimties. 1920 II 15 Lambsdorfas Klaipėdos krašto valdymą oficialiai perdavė Prancūzijos paskirtam krašto vyriausiajam komisarui generolui Dominique Odry. Tuo Lambsdorfo valdymas krašte baigėsi.

Algirdas Antanas Gliožaitis