Mažosios Lietuvos
enciklopedija

Erichas Lapinas

Erich Lappin, Klaipėdos krašto smogikų ir hitlerjugendo vadas.

Lãpinas Erichas, Lappin, Klaipėdos krašto smogikų ir hitlerjugendo vadas. 1927 įsteigta Klaipėdos krašto Dviratininkų draugija (vok. Memelländischer Jugendring) buvo labai populiari. Ji turėjo skyrius kaimuose, rengė sporto šventes ir lenktynes. 1932 jos nariai Lapino vadovaujami susibūrė į jaunimo nacistų grupę. Vokietijos nacistų smogikų pavyzdžiu buvo suformuoti Klaipėdos krašto smogikai, daugiausia sporto organizacijų nariai. Jų vadas Lapinas ir jo būriai buvo tiesiogiai pavaldūs Ernstui Neumannui. Jaunimą traukė slapti susirinkimai, priesaikos, mokomieji žygiai, naktinės karinės pratybos miške, karinė rikiuotė ir orientacijos dieną ir naktį ugdymas, buvo mokomasi naudotis ginklu, nustatyti nuotolį, sudaryti žemėlapį ir juo naudotis, atpažinti signalus, saugoti stovyklą, slėptis nuo priešų, patruliuoti ir kita. Smogikai turėjo uniformas, laikėsi kariškos drausmės ir paklusnumo vadui. Kultūrbundo vadovų skatinami jie plėšė lietuviškas vėliavas, kėlė muštynes per lietuvių susirinkimus, mušė lietuvius, naktimis tepliojo plūstamais užrašais, svastikos ženklais žymesnių lietuvių veikėjų, Lietuvos Respublikai lojalių vokiečių ar žydų namus; gatvėse kabino savo plakatus ir vėliavas, elgėsi demonstratyviai, įžūliai. Kartais lietuviai kaimiečiai skųsdavosi gubernatoriui Vytautui Jonui Gyliui, esą pavojinga viešai kalbėti lietuviškai, vakarais rodytis gatvėse, parduotuvėse ir kitur viešosiose vietose. Siekdama sumažinti hitlerinės Vokietijos įtaką Klaipėdos krašte, Lietuvos Respublikos Vyriausybė 1934 II 08 išleido Tautai ir valstybei saugoti įstatymą, numačiusį bausti visus, kurie niekins ir įžeidinės lietuvių tautą, Lietuvos Respublikos Vyriausybę, valstybinius ženklus, vėliavą, be Lietuvos Respublikos Vyriausybės sutikimo ves derybas su svetimų valstybių vyriausybėmis bei jų įstaigomis ir agentais, imsis ekonominių priemonių prieš Lietuvos Respublikos ir lietuvių tautos interesus, skleis tendencingas žinias, naudosis užsienio lėšomis vykdydami antivalstybinę veiklą, nešios draudžiamą uniformą ar ženklus, neturėdami leidimo laikys ginklus ir kita. Remdamasi šiuo įstatymu, 1934 II 09 Lietuvos Respublikos valstybės saugumo policija suėmė hitlerininkų vadą E. Neumanną, Lapiną, vėliau ir kitus. 1938 spalį Lapinas paskirtas nacistinio jaunimo (hitlerjugendo) vadu. Per 1939 I 29 Klaipėdoje surengtą didelę hitlerininkų demonstraciją (dalyvavo daugiau kaip 4000 žmonių), skirtą hitlerinio režimo Vokietijoje 6 metinėms paminėti, Kanto mokyklos kieme Lapinas perskaitė priesaiką: Savo vyrišku žodžiu prižadu būti ištikimas savo tėviškei, visada be sąlygų būti klusnus vado paskirtiems vyresniesiems ir visą savo galvojimą ir veikimą pritaikyti nacionalsocialistiniams Adolfo Hitlerio idėjos dėsniams.

L: Žostautaitė P. Klaipėdos kraštas 1923–1939. V., 1992, p. 105, 116, 124, 233, 286, 293.

Algirdas Žemaitaitis