Mažosios Lietuvos
enciklopedija

Vytautas Jonas Gylys

XIX–XX a. lietuvių diplomatas, teisininkas.

Gylỹs Vytautas Jonas 1886Griškabūdyje (Šakių aps.) 1959 VI 14Toronte (Kanada), diplomatas, teisininkas. 1907 baigė Kauno gimnaziją, 1912 – Sankt Peterburgo universiteto Teisių fakultetą teisių kandidato laipsniu. Suomijoje buvojo sukurtos Lietuvių tremtinių draugijos pirmininkas. Helsinkio liaudies universitete dėstė politinę ekonomiją. Lietuvos valstybei nuo 1919 atstovavo Suomijoje, nuo 1920 – Estijoje, nuo 1921 – konsulas Karaliaučiuje, nuo 1924 – Kopenhagoje, nuo 1927 – Rygoje, nuo 1930 – generalinis konsulas Londone. 1932 V 19–1933 XI 25 Klaipėdos krašto gubernatorius. Lietuvos vyriausybės buvo paskirtas vietoj Antano Merkio. Susikomplikavus politinei padėčiai Klaipėdos krašte, gubernatoriaus santykiai su vokiečiais iš pradžių buvo geri, tačiau vokietintojai norėjo visiškai šeimininkauti krašte. Gyliui gubernatoriaujant buvo sudaryta perdėm provokiška Direktorija, kurios pirmininkas vokietis Otomaras Schreiberis nebuvo Rytprūsių gyventojas. Gylys siūlė Lietuvos vyriausybei uždrausti hitlerinių partijų veiklą, o jų vadams – nacinę propagandą, autonominę policiją pavesti karo komendanto žiniai, be jo leidimo neleisti steigti naujų organizacijų. Hitlerininkams vis labiau siautėjant, vietoj Gylio gubernatoriumi Lietuvos vyriausybė paskyrė energingą teisininką Joną Navaką. Nuo 1934 Gylys – chargè d'affaires Briuselyje. Blogėjant Lietuvos ir Vokietijos prekybiniams santykiams, Gylys ieškojo naujų rinkų Belgijoje, Didžiojoje Britanijoje. Nuo 1937 įgaliotasis ministras ir nepaprastasis pasiuntinys Stockholme, 1938 – Danijoje ir Norvegijoje. Antrojo pasaulinio karo pabaigoje Gylys organizavo lietuvių pabėgėlių nuo bolševikų išvežimą iš Palangos į Švediją. 1944 pasitraukė į Vakarus. Nuo 1949 – generalinis konsulas Kanadoje. Jo pastangomis buvo įsteigta Pabaltijiečių federacija Kanadoje. Palaikė ryšius su ten gyvenusiais mažlietuviais.

L: Anysas M. Min. Vytautas Gylys // Tėviškės žiburiai, 1960, nr. 22–24; LE.

MLFA

Algirdas Matulevičius

Iliustracija: Vytautas Jonas Gylys, 1930

Iliustracija: Mažosios Lietuvos bičiuliai Toronte, iki 1959. Iš kairės sėdi; kunigas M. Kavolis, V. Gylienė, Erdmonas Simonaitis, Elzė Jankutė, Vytautas Jonas Gylys; antroje eilėje: Kasiulis, Oleikis, Dambaras, Dambarienė; dar stovi: Gelžinis, Kybrancas, kiti neatpažinti / lš Anso Lymanto archyvo