Mažosios Lietuvos
enciklopedija

Weinreicho spaustuvė

pirmoji spaustuvė Mažojoje Lietuvoje ir Karaliaučiuje (1524–1553).

Weinreicho spaustùvė, veikė 1524–1553(?) Karaliaučiuje. Pirmoji spaustuvė Mažojoje Lietuvoje ir Karaliaučiuje. Įkūrė Hansas Weinreichas (apie 1490–1560), Vokiečių ordino magistro sekretoriaus Christopho Gattenhofeno kvietimu su įrengimais atvykęs iš Dancigo 1523 pabaigoje. Pirmasis jos spaudinys – Sembos vyskupo Georgo Polenzo Kalėdų pamokslas vokiečių kalba (1524 II). Spausdino knygas visomis Prūsijos kalbomis, natas, Karaliaučiaus universiteto leidinius. Kunigaikščio iždo lėšomis išleido pirmąjį spaudinį prūsų kalba – Catechismus jn preusznischer Sprach... [Katekizmas prūsų kalba], 2 knygas lietuvių kalba: pirmąjį lietuvišką leidinį – Martyno Mažvydo Catechismvsa prasty szadei... (1547) ir jo parengtą giesmynėlį Giesme š. Ambrazeijaus, bey š. Augustina... (1549). Knygos išspausdintos 200–300 egz. tiražu gotikinėmis raidėmis, antraštiniai lapai papuošti augalinio ornamento frontispisais, išraižytais XVI a. vokiečių knygos meno stiliumi. Išspausdino Stanislovo Rapolionio lotyniško disputo tezes Dėl bažnyčios ir jos požymių (1545), Bernardo Holtorpiaus Elegiją, apgailinčią nepaprastai garsaus vyro, daktaro, Karaliaučiaus akademijos teologijos profesoriaus Stanislavo Rapolionio mirtį. Iš viso išspausdino ne mažiau kaip 103 knygas prūsų, lietuvių, lenkų, vokiečių ir lotynų kalbomis. Weinreicho spaustuvė turėjo knygynėlį Karaliaučiuje, savo produkciją tiekė kitiems miestams. Spausdinamose knygose dėjo eiliuotą prekybinę reklamą vokiečių kalba: Karaliaučiuje išspausdinta esu, Hanso Weinreicho uoliu triūsu. Senamiestyje prie pilies laiptų tepaieško manęs, kas pirkt pageidautų. Weinreicho spaustuvė sužlugo neišlaikiusi Alexandro Augezdeckio ir Hanso Luffo spaustuvių (įkurtos 1549) konkurencijos.

L: Knygotyra. Enciklopedinis žodynas. V., 1997; Schwenke P. Hans Weinreich und die Anfänge des Buchdrucks in Königsberg. Königsberg, 1896.

Domas Kaunas