Mažosios Lietuvos
enciklopedija

Vaclovas Sidzikauskas

XX a. Lietuvos teisininkas, diplomatas, visuomenės veikėjas.

Sidzikáuskas Vaclovas 1893 IV 10Šiaudinėje (Šakių aps.) 1973 XII 1Niujorke (JAV), Lietuvos teisininkas, diplomatas, visuomenės veikėjas. 1911 baigė Veiverių mokytojų seminariją. Nuo 1916 studijavo teisę Maskvos ir Berno universitete. 1935 baigė Vytauto Didžiojo universitetą. 1918–1919 Teisingumo ministerijos reikalų vedėjas, Baudžiamosios teisės ir admidistracijos departamento direktorius. 1919–1922 Lietuvos misijos Šveicarijoje pirmasis sekretorius ir atstovas. 1922–1931 Lietuvos įgaliotasis atstovas Berlyne, nuo 1925 – t. p. Vienoje ir Berne. 1931–1934 įgaliotasis ministras Londone ir Hagoje. 1926–1934 (su pertraukomis) Lietuvos atstovas prie Tautų Sąjungos, kurios tarybos posėdžiuose atstovavo Lietuvai svarstant Klaipėdos krašto seimelio skundą. 1923 buvo Lietuvos delegacijos narys derybose su Ambasadorių konferencija dėl Klaipėdos krašto grąžinimo Lietuvai. 1923–1924 vadovavo Lietuvos deryboms su Tautų Sąjunga dėl Klaipėdos krašto konvencijos (1924) sudarymo, 1923 – su Vokietija dėl karo nuostolių likvidavimo ir pirmosios prekybos sutarties sudarymo, 1928 – su Vokietija dėl sienų nustatymo sutarties ir dėl prekybos sutarties sudarymo. Nuolatiniame tarptautiniame teisingumo tribunole Hagoje 1932 vedė Lietuvos ir Vokietijos bylą dėl Klaipėdos krašto direktorijos pirmininko pašalinimo ir seimelio paleidimo. Vokietijai šią bylą pralaimėjus Sidzikauskas buvo šmeižiamas ir šantažuojamas. Teisme buvo reabilituotas. Sovietams okupavus Lietuvą slapstėsi. 1941 II 27 nelegaliai perėjo Vokietijos sieną. Čia buvo suimtas ir už Klaipėdos bylos gynimą Hagos tribunole bei vadovavimą Lietuvos Vakarų sąjungai, kalintas Saldau ir Aušvico (Osvencimo) koncentracijos stovyklose, vėliau įkurdintas Berlyne, policijos prižiūrimas. Nuo 1945 dirbo Lietuvių sąjungoje, dalyvavo Vyriausiojo Lietuvos išlaisvinimo komiteto (VLIK) veikloje (nuo 1945 Politinės komisijos narys, nuo 1947 Vykdomosios tarybos pirmininkas). 1950 persikėlė į JAV, apsigyveno Niujorke. Nuo 1951 Lietuvos laisvės komiteto pirmininkas, 1954–1973 Lietuvos delegacijos Pavergtųjų tautų seimo narys (1959 seimo vicepirmininkas, 1960 pirmininkas), 1964–1966 VLIK’o pirmininkas. Parašė brošiūras Veidu į jūrą, Klaipėdos krašto ūkis anksčiau ir dabar; bendradarbiavo Teisininkų žiniose, Naujojoje Romuvoje, Lietuvos ūkyje. 1994 išleista Sidzikausko knyga Lietuvos diplomatijos paraštėje.

Bernardas Aleknavičius

Iliustracija: Vaclovas Sidzikauskas su žmona Regina ir užsienio reikalų ministras Dovas Zaunius su žmona Vince Jonuškaite Buckinghamo rūmuose, apie 1932 / Iš Anso Lymanto archyvo