Mažosios Lietuvos
enciklopedija

Toronto lietuvių liuteronų Išganytojo parapija

lietuvininkų išeivijoje 1953 įkurta parapija.

Torònto lietùvių evangèlikų liuterõnų Išganýtojo parãpija, įkurta 1953 Rytų Kanados liuteronų sinode senjoro Anso Trakio iniciatyva, aktyviai dalyvaujant Jurgiui Preikšaičiui, Bernardui Buntinui ir grupei išeivių iš Mažosios Lietuvos. Kunigu įšventintas dr. Martynas Arminas Kavolis. Pamaldos iš pradžių vyko Šv. Andriejaus, vėliau – Išganytojo bažnyčioje. Prie Toronto lietuvių liuteronų Išganytojo parapijos pradėjo veikti sekmadieninė mokykla, jaunimo ratelis, choras, pučiamųjų orkestras, moterų draugija. Palaikė ryšius su Čikagos lietuvių evangelikais liuteronais. 1958 M. Kavoliui išvykus į Čikagą parapijos reikalais rūpinosi B. Buntinas, kurį laiką kvietė kunigus iš kitų parapijų. 1962 sušauktas visų Toronto lietuvių evangelikų (Toronte nuo 1950 dar veikė Malonės parapija) susirinkimas, kuriame nutarta steigti vieną parapiją, kviesti kunigą Algimantą Žilinską. 1963 A. Žilinskas įšventintas kunigu. Tais pačiais metais įsteigta Vilties parapija. 1967 ji susijungė su anglų evangelikų liuteronų Redeemerio parapija, 1981 vėl atkurta savarankiška Lietuvių liuteronų Išganytojo parapija.

L: Adomavičienė I. Toronto lietuvių liuteronų Išganytojo parapijai – 50 // Liuteronų balsas. 2004, nr. 1(63).

Iliustracija: Toronto mažlietuvės: Lasienė, nežinomoji, Delkuvienė, Šernienė, Anysienė, Buntinienė, Jankutė, Tarvydienė, Kybrancienė, Dičpetrienė, nežinomoji, Lasienė-Dambarienė / Iš Viliaus Pėteraičio archyvo

Iliustracija: 10-ojo išeivijos lietuvių evangelikų liuteronų Sinodo Toronte dalyviai ir svečiai, 2003 / Iš žurnalo „Lietuvos evangelikų kelias“, 2004 balandis

Iliustracija: Toronto evangelikų liuteronų bažnyčia / Iš žurnalo „Liuteronų balsas“, 2004, Nr. 1