Mažosios Lietuvos
enciklopedija

Theodor Oberländer

Teodoras Oberlenderis, XX a. Vokietijos politikas.

Oberländer Theodor (Teodoras Òberlenderis) 1905 V 1 Meiningene 1998 V 4 Bonnoje, Vokietijos politikas. Studijavo žemės ūkio mokslus Münchene, Hamburge, Berlyne. 1925 apgynė disertaciją Die landwirtschaftlichen Grundlagen des Landes Litauen [Lietuvos krašto žemės ūkio pagrindai]. Karaliaučiuje toliau studijavo ekonomiką, rengė mokslines keliones. 1934 žemės ūkio politikos profesorius Dancige, t. p. Karaliaučiaus universiteto Rytų Europos reikalų instituto (vok. Institut für osteuropäische Fragen) direktorius, nuo 1937 profesorius. 1933 įstojo į nacių partiją NSDAP, 1934–1937 vadovavo Bund deutscher Osten [Vokietijos Rytų sąjungai]. Sąjunga vykdė nacistinę politiką, rėmė antilietuviškas Klaipėdos krašto organizacijas. Profesoriaudamas Greifswalde, 1939 pradžioje pasakė kalbą apie germanizacijos politiką Mažojoje Lietuvoje ir Mozūruose, aiškindamas, jog Klaipėdos krašte lietuvybės šaknų nesą, o Didžioji Lietuva bandanti apgaulingai tai įrodyti. Reikalavo iš Lietuvos vyriausybės Kaune, kad Klaipėdos krašto statutas (vok. Memelstatut) nedelsiant būtų nuodugniai vykdomas. Kalbą baigė grasinimu: Iniciatyvos imasi Kaunas, sprendimus daro Berlynas, Adolfas Hitleris. 1939 III 22–23 naciams užimant kraštą Oberländeris su Hitleriu atvyko į Klaipėdą. Vokietijos kariuomenei 1941 puolant SSRS jis paskirtas ir Rytų ekspertu. Po karo su kitais įsteigė ir pirmininkavo organizacijai Bund der Heimatvertriebenen und Entrechteten (BHE) [Iš tėviškės ištremtųjų ir teises praradusių susivienijimas]. 1953–1960 Adenauerio vyriausybė reabilitavo Oberländerį, paskyrė jį Tremtinių ministru (vok. Vertriebenenminister). Vėliau jis atsistatydino dėl savo nacistinės praeities ir kaltinimų dėl karo nusikaltimų (ne iki galo įrodytų).

L: Wachs P.-C. Der Fall Theodor Oberländer (19051998); ein Lehrstück deutscher Geschichte. Frankfurt/Main, 2000.

Manfred Klein