Mažosios Lietuvos
enciklopedija

„Prūsijos lietuviai ir jų siekiai“

apžvalginis istorijos veikalas.

„Prsijos lietùviai ir jų siẽkiai“ (vok. Die Litauer in Preussen und ihre Bestrebungen), apžvalginis istorijos veikalas, parengtas vokiečių kalba Tilžės apskrities švietimo tarnybos (vok. Kreisschulamt). Autorius – Christoph Kairies (dar skaitykite Kairys Kristupas), išleistas anonimiškai 1922 Tilžėje neviešam naudojimui. Sudaryti veikalą paragino Prūsijos vyriausybė. Apžvelgta Mažosios Lietuvos istorija nuo seniausių laikų, Kryžiuočių ordino įsigalėjimo iki pat Pirmojo pasaulinio karo pabaigos ir tarpukario. Aprašyta lietuvių kalba, raštija, lietuviškoje ir rusiškoje Rytprūsių dalyje vartotos kalbos santykis, lietuvių ir vokiečių kalbų mokymo problemos. Veikale skirta dėmesio religinei bei mokyklų literatūrai lietuvių kalba. Apžvelgta tarpukario Rytprūsių lietuviška spauda (minimas „Keleivis“), lietuviški kalendoriai bei literatūros veikalai apie Mažąją Lietuvą. T. p. rašyta apie bažnytinį gyvenimą (evangelikų ir katalikų), visuomeninį judėjimą, mokyklas, mokytojų paruošimą. Daug dėmesio skirta jaunimo, politiniam, nacionaliniam lietuvių bei moterų judėjimui. Aprašyti lietuvininkų susivienijimai, draugijos. Išnagrinėti Mažosios Lietuvos ryšiai su Didžiąja Lietuva bei užsienio valstybėmis. Paskutiniame skyriuje aprašytas Klaipėdos krašto atskyrimas po Pirmojo pasaulinio karo. Visuose „Prūsijos lietuviai ir jų siekiai“ skyriuose užsimenama apie germanizaciją, jos metodiką ir problemas. Išvadose aiškiai suformuluotas veikalo tikslas – išnagrinėti Mažosios Lietuvos gyvenimo sritis siekiant parengti taiklią strategiją krašto totaliam suvokietinimui per geresnės kokybės švietimą, jaunimo auklėjamąsias programas, vokiškos literatūros gausą ir įvairovę, propagandą per vokišką spaudą ir kitomis priemonėmis.