Mažosios Lietuvos
enciklopedija

Mikelis Ašmys

XX a. publicistas, kultūros veikėjas.

Ašmỹs Mikelis 1891 XII 6Poviluose (Šilutės aps.) 1918 XII 1Lozanoje (Šveicarija), publicistas, kultūros veikėjas. 1898–1905 lankė Kintų triklasę mokyklą. Iki 1906 privačiai rengėsi stoti į gimnaziją Klaipėdoje pas Joną Pipirą. 1911 baigė Klaipėdos gimnaziją. Ten Ašmys suartėjo su Martynu Jankumi, Fricu Ambrazaičiu, ėmė bendradarbiauti „Apžvalgoje“, įstojo į „Sandorą“. 1912–1915 studijavo teisę Karaliaučiaus, Hallės, Berlyno universitetuose. Buvo Berlyno Lietuvių klubo valdybos narys. 1918 Lozanoje gydėsi nuo džiovos. Su Juozu Eretu ir kitais redagavo Lietuvių informacijos biuro biuletenį Litauen, kitus to biuro leidinius vokiečių kalba. Fribourgo universitete (Šveicarija) rengė disertaciją Prasikaltimai Prūsų Lietuvoje, kurią ruošėsi įteikti 1919, tačiau nespėjo. Bendradarbiavo Apžvalgoje, Birutėje, Lietuviškai vokiškame savaitraštyje, Pagalboje, Prūsų lietuvių savaitraštyje, Vienybėje lietuvnikų, t. p. Didžiosios Lietuvos ir JAV lietuviškoje periodinėje spaudoje. 1913 Pagalboje paskelbė straipsnį Lietuvių skaitlius Prūsijoje, kuriame parodė šio krašto lietuvių nykimą. Parašė serijos Metoula (Methode Toussaint Langenscheidt) lietuvių kalbos vadovėlį Sprachführer Litauisch (Berlynas, 1917; keli leidimai). Vadovėlį sudaro trumpa lietuvių kalbos gramatika, pasikalbėjimai ir vokiečių-lietuvių kalbų žodynėlis. Sudarė serijos Polyglott Kuntze. Schnellste Erlernung jeder Sprache. Ohne Lehrer vokiečių-lietuvių kalbų žodynėlį Litauisch. Mit genauer Angabe der Aussprache (Bona, 1916; išėjo bent du leidimai) [Lietuvių kalba. Su tiksliais tarties nurodymais]. Išleido knygą Land und Leute in Litauen, 1918 [Lietuvos kraštas ir žmonės]. Parengė studiją Die Volkswirtschaft in Litauen [Lietuvos tautos ūkis], kuri buvo išspausdinta žurnale Litauen, o 1919 Lozanoje išėjo atskira knyga. Mirdamas prikalbėjo vykti dirbti į Didžiąją Lietuvą J. Eretą. Savo veikalais Ašmys labai prisidėjo prie Lietuvos nepriklausomybės siekių įgyvendinimo, lietuvių kultūros ugdymo. Rašė slapyvardžiais Alfa, , M. Prūsietis, Symša ir kitais.

L: Kaunas D. Donelaičio žemės knygiai. V., 1993, p. 41–47; Probočių anūkas [Bruožis V.]. Mažosios Lietuvos buvusiejie rašytojai. 1920.

Algirdas Sabaliauskas

Vaclovas Bagdonavičius

Virginija Veiverienė

Iliustracija: Mikelis Ašmys / Iš Domo Kauno rinkinio

Iliustracija: Kalbininko Mikelio Ašmio gimtinė prie Kintų