Mažosios Lietuvos
enciklopedija

Michael Lilienthal

Michaelis Lilientalis, XVIII a. vokiečių istorikas ir teologas.

Lilienthal Michael (Michaelis Lilientãlis) 1686 IX 8Liebstadte (Rytprūsiai) 1750 I 20Karaliaučiuje, vokiečių istorikas ir teologas. Prūsijos karališkosios mokslų draugijos narys. 1700–1706 studijavo Karaliaučiaus ir Jenos universitetuose. 1706 Jenos universitete gavo magistro laipsnį. Gilino žinias Vitenbergo, Rostoko bei Franekerio (Olandija) universitetuose. 1711–1715 dėstė Karaliaučiaus universitete, nuo 1715 kunigavo Karaliaučiuje. 1715 tapo katedros diakonu, 1719 – Senamiesčio bažnyčios kunigu. 1726–1746 Karaliaučiaus miesto bibliotekos kuratorius. 1728–1748 Prūsijos mokslų akademijos narys, Sankt Peterburgo akademijos garbės profesorius. Redagavo ir leido tęstinius istorijos ir literatūros leidinius: Selecta historica et literata [Istorijos ir literatūros rinkiniai ] (2 t., 1715–1719), „Erläutertes Preussen oder Auserlesene Anmerckungen“, 1724–1728, 1742, 4 t. [Prūsijos paaiškinimai, arba rinktinės pastabos], „Acta Borussica“ [Prūsistikos darbai] (3 t., 1730–1732), pastarųjų dviejų leidinių papildomą tomą Preussische Merkwürdigkeiten, 1742 [Prūsijos įdomybės], Preussische Zehenden (3 t., 1740–1744). Juose išspausdino daug vertingos medžiagos Prūsijos istorijai ir šio krašto praeičiai pažinti (t. p. daug straipsnių iš Mažosios Lietuvos istorijos, istoriografijos, raštijos, švietimo, vietovardžių, archyvistikos, numizmatikos). Knygoje Historische Beschreibung des Thums, oder der Cathedral-Kirchen der Stadt Kneiphoff-Königsberg..., 1716 [Karaliaučiaus Knypavos katedros istorija], istorinėje apybraižoje Das Leben D. Stanislai Rapagelani, ersteren Professoris zu Königsberg. Erläutertes Preussen oder Auserlesene Anmerckungen, 1726 [Pirmojo Karaliaučiaus profesoriaus daktaro Stanislovo Rapolionio gyvenimas], straipsnyje Kurtz-gefaßte Historie der Königsbergischen Academie; Erste Fortsetzung der Historie von der Koenigsbergischen Academie. Erläutertes Preussen, 1726–1727 [Trumpa Karaliaučiaus akademijos istorija] nušvietė Stanislovo Rapolionio ir Abraomo Kulviečio gyvenimą ir veiklą Karaliaučiaus universitete. Kūrė religines giesmes. 1723 išleido bažnytinį giesmyną, 1724 – Entwurf eines Collegii Historia... Lilienthalis pateikė pirmąjį išsamesnį lietuviškos Biblijos (1735) tyrinėjimą vokiečių kalba rašytos Biblinės egzegetinės bibliotekos I sąsiuvinyje (1739), t. p. duomenų apie anksčiau išspausdintas šio veikalo dalis – psalmes, Naujajį Testamentą. 1740–1744 Leido biblinių egzegetinių ir teologinių raštų apžvalgas (30 knygų). Perspausdino antrąjį prūsų katekizmą ir Enchiridioną [Der Katechismus in preussischer Sprache und Enchiridion], leidinį Preussische Zehenden (1744, Bd. 3, S. 51–63).

L: Schmidtke M. Königsberg in Preußen: Personen und Ereignisse 1255–1945 im Bild. Husum, 1997, S. 75.

LE

TLE

Algirdas Žemaitaitis

Iliustracija: Michaelis Lilienthalis / Iš MLEA

Iliustracija: Michaelio Lilienthalio Prūsistikos darbų (Acta Borussica) II tomo antraštinis lapas, 1730 / Iš MLEA