Mažosios Lietuvos
enciklopedija

Endrius Borchertas

XX a. I pusės Mažosios Lietuvos visuomenės veikėjas.

Bòrchertas Endrius 1891 XI 26Tilžėje 1957 I 9Karagandoje (Kazachstanas), Mažosios Lietuvos visuomenės veikėjas. Mokėsi Vainotų ir Tilžės mokyklose. Dirbo Otto Mauderodės spaustuvėje leidžiant Naują lietuvišką ceitungą, ją platinant tarp ūkininkų. 1905–1911 dalyvavo Vydūno vadovaujamos Tilžės lietuvių giedotojų draugijos veikloje. 1912 apsigyveno Gvildžiuose, Klaipėdos apskrityje, ūkininkavo. 1914–1918 dalyvavo Pirmajame pasauliniame kare. Po jo veikė jaunimo draugijose, buvo „Kalno“ draugijos pirmininkas. 1923 tapo Klaipėdos krašto Direktorijos nariu, 1925 – pirmininku. 1924 Klaipėdos krašto atstovas uosto direkcijoje. Buvo II (nuo 1927), III (nuo 1929) ir IV (nuo 1932) Klaipėdos krašto Seimelių narys. 1926–1933 Klaipėdos krašto Lietuvių susivienijimo centro valdybos pirmininkas. Aktyviai dalyvavo Klaipėdos krašto ekonominiame gyvenime: buvo Klaipėdos banko direktorius, Johanninsens and Co laivininkystės bendrovės narys-direktorius, buvo renkamas Žemės ir Tautinio lietuvių banko tarybų nariu ir pirmininko pavaduotoju. Vadovavo ūkinei autonomijos partijai (gaspadoriškai autonomijos partijai), 1923–1929 vadovavo (su V. Gailiumi ir J. Aušra) Visuomenės sąjungai. 1941 nacių ištremtas į SSRS okupuotą Lietuvą, apsigyveno Telšių apskrityje. 1944 sovietams puolant, pasitraukė prie Gargždų. Nacių atpažintas sugrįžo į Telšių apskritį, bet buvo bolševikų suimtas ir tampomas po kalėjimus. Ištremtas į Kazachstaną, kalėjo lageryje. Po paleidimo apgyvendintas Karagandoje.

LE

MLFA

Vaclovas Bagdonavičius

Iliustracija: Endrius Borchertas, iki 1939

Iliustracija: Endriaus Borcherto kapas Kazachstane / Iš Viliaus Pėteraičio archyvo