Mažosios Lietuvos
enciklopedija

Jonas Navakas

teisininkas, XX a. visuomenės veikėjas.

Nãvakas Jonas 1896 VIII 13Vilkiškiuose (Panevėžio aps.) 1955 II 5?Novočunkoje (Irkutsko sritis, Rusija), teisininkas, visuomenės veikėjas. Teisių mokslų dr. (1924). 1915–1918 Maskvos universitete studijavo mediciną, ten buvo Moksleiviams šelpti draugijos narys. Marselio universitete, Prancūzijoje, studijavo teisę. 1918 grįžęs į Lietuvą, pradėjo organizuoti vietos savivaldybes ir telkti Linkuvos–Joniškėlio apylinkėse partizaninį sąjūdį prieš bermontininkus ir bolševikus. 1920–1923 ir 1930–1933 dirbo LR Vidaus reikalų ministerijoje, 1924–1930 Valstybės tarybos kanceliarijos viršininkas ir referentas. 1933 XI 18–1935 IV 4 Klaipėdos krašto gubernatorius. Navakas sustiprino Klaipėdos krašto lietuvių švietimo ir kultūros įstaigų darbą bei lietuviškų organizacijų veiklą. 1934 Klaipėdoje leisto dienraščio Ostsee-Beobachter steigėjas. 1934 II 22 su Klaipėdos krašto komendantu Raimundu Liormonu uždraudė nacistines partijas: Christlich Sozialistische Arbeitsgemeinschaft des Memelgebiets (CSA) ir Sozialistische Volksgemeinschaft des Memelgebiets (SOVOG). 1935 I 28 Navakas kreipėsi į Lietuvos Respublikos ministrų kabinetą, kad jam būtų suteikti papildomi įgaliojimai kovoje su nacistinėmis jėgomis, bet buvo atleistas iš gubernatoriaus pareigų. Dalyvavo Lietuvos tautininkų sąjungos veikloje. 1940 VI 26 sovietų valdžios suimtas ir įkalintas Kauno sunkiųjų darbų kalėjime, 1941 VI 23 jam pavyko išsilaisvinti. Vokiečių okupacijos metais slapstėsi. 1944 artėjant sovietų kariuomenei traukėsi į Vakarus. Sovietų žvalgyba Navaką suėmė Lenkijoje ir atvežė į Vilnių, ne kartą mėgino užverbuoti. Jam atsisakius 1951 I 15 NKVD suimtas ir nuteistas 10 metų už „tėvynės išdavimą“. Išvežtas į Sibirą, kur ir mirė lageryje.

L: Kerulis A. ir kt. Lietuviai tautininkai – komunistų kankiniai. Chicago, 1988, p. 99–100.

Vytautas Raudeliūnas

Vytautas Šilas

Iliustracija: Jonas Navakas / Iš MLEA