Mažosios Lietuvos
enciklopedija

Johannes Malecki

Joannes, Johannes Maeletius Sandecensis, XVI a. evangelikų liuteronų kunigas, spaustuvininkas, rašytojas.

Malecki Johannes (lot. Maeletius Sandecensis Joannes, Johannes; 1482 ar apie 1490 Sącsze, Lenkija 1567 Luke, evangelikų liuteronų kunigas, spaustuvininkas, rašytojas. Jaunystėje vadintas Sandeckiu. 1519 įmatrikuliuotas Krokuvos universitete. Įsigijo spaustuvę. Buvo katalikų kunigas. 1533 persikėlė į Pultuską, 1537 – į Luką. Tapęs liuteronų kunigu ir superintendentu, ten iš Albrechto gavo žemės. Apie 1547 Luke įrengė pirmąją lenkišką spaustuvę Prūsijoje. Luke pasivadino Maleckiu. Vėliau trejus metus dirbo ir Lietuvos Didžiojoje Kunigaikštystėje. 1546 Karaliaučiuje išspausdintas jo verstas į lenkų kalbą evangelikų liuteronų Katechismus, to jest nauka krześziańska od Apostołów dla prostych ludzi [Katekizmas yra krikščioniškas apaštalų mokslas paprastiems žmonėms]. Juo naudojosi Martynas Mažvydas. Maleckis išleido svarbių aprašymų apie senųjų prūsų pagoniškus aukojimus (paprotį mirusiajam įdėti duonos, alaus ir pinigų, laidotuvių dalyvių vaišes ant mirusiojo kapo, našlės raudojimą prie kapo per 30 dienų po laidotuvių, taip pat mirusiųjų paminėtuves su bendromis vaišėmis kiekvieną rudenį), kurie žinoti XV–XVI a. Jis aprašo senąją santuokos formą – merginų grobimą bei žmonos išpirkimą iš tėvų pinigais ar natūra ir kitus senuosius papročius. Nuo XVI a. įvairūs autoriai naudojosi ir perspausdino Maleckio veikalą Epistola ad Georgium Sabinum de sacrificiis et idolatria veterum Borussorum et Livononum, aliarumque vicinarum gentium, 1551 [Laiškas Sabinui apie senųjų prūsų, livoniečių ir kitų kaimyninių genčių aukojimus ir stabmeldystę]. 1563 jis papildytas leidiniu Libellus de religione et sacrificiis... Nuo 1573 veikalo pavadinime atsirado ir Litauorum vardas, atsakant į Karaliaučiaus universiteto pirmojo rektoriaus Jurgio Sabino veikalą Elegija (1550). Maleckis naudojosi ir „Sūduvių knygelės“ (išspausdinta apie 1562) rankraščio nuorašu ar kopija. Maleckio darbus iš senųjų baltų religijos su savo kritiškomis pastabomis perspausdino Johannas W. E. Mannhardtas veikale Letto-Preussische Götterlehre, 1936 [Latvių–prūsų mitologija]. Maleckio darbai svarbūs senųjų prūsų religijos tyrimams.

L: Biržiška V. Aleksandrynas. V., 1990, t. I; LE.

Algirdas Žemaitaitis