Mažosios Lietuvos
enciklopedija

Flensburgo mažlietuviai ir lietuviai

karo pabėgėliai iš Mažosios Lietuvos Flensburgo išvietintųjų stovyklose.

Fleñsburgo mãžlietuviai ir lietùviai. Flensburgo miestas yra Vokietijos Schleswigo krašte prie Baltijos, 5 km nuo Danijos sienos. Jau 1944 vasarą, bėgdami nuo artėjančių okupantų bolševikų, mieste ir jo apylinkėse apsigyveno nemažai Prūsijos lietuvių. Tarp jų buvo tilžiškis Valteris Kristupas Banaitis, buvęs Flensburgo mažlietuvių ir lietuvių komiteto narys bei ansamblio vadovas, bei aušrininkas Martynas Jankus. Po Vokietijos kapituliacijos 1945 gegužę lietuviai buvo įkurdinti keliose mišriose išvietintųjų stovyklose: Timm-Krögerio gimnazijoje mieste, Mürvike (už miesto) ir vadinamajame Ostlageryje priemiestyje. Lietuvių stovykla tapo gimnazija, kai iš jos nelietuviai iškelti į kitas stovyklas. Visuotinis pirmasis lietuvių tremtinių susirinkimas įvyko gegužės 19. Sudarytas komitetas: V. Kaupas (pirmininkas), J. Kutra (vicepirmininkas), Vl. Pauža (iždininkas), J. Senkus (sekretorius), V. K. Banaitis, J. Jankauskas, A. Vaitkus (nariai). Išrinkta Lietuvos Raudonojo Kryžiaus skyriaus valdyba: V. Kaupas (pirmininkas), generolas T. Daukantas (vicepirmininkas), V. Vileišis (sekretorius). Flensburgo mažlietuvių ir lietuvių kunigu buvo L.Klimas. Po metų lietuviai (apie 500 žmonių) buvo iškraustyti į užmiesčio stovyklą. Flensburgo mažlietuvių ir lietuvių kultūrinė švietėjiška veikla buvo reikšminga. Nuo 1945 X 12 ėmė koncertuoti B. Juršėno suburtas choras. Veikė skautai, futbolininkai, šachmatininkai. Nuo 1945 X 15 veikė kursai pradžios mokyklų mokytojams; parengta 20 mokytojų, vėliau kai kurie mokytojavo įvairiose lietuvių stovyklose. Liepos 16 įkurta pradžios mokykla su 27 mokiniais (vedėjas K. Balėnas), tuomet suorganizuoti anglų kalbos (ved. L. Pakalnis), nuo rugpjūčio19 – vairuotojų kursai. Kai kurie lietuviai mokėsi Flensburgo jūrininkų mokykloje (jiems vadovavo T. Daukantas). Visuomenei perskaityta apie 100 paskaitų. Flensburgo mažlietuviai ir lietuviai išleido A. Vaitkaus Dienos be Tėvynės. T. 1, 1946 (tai lietuvių stovyklos istorija); rotatoriumi leido kultūros žurnalą Žingsniai (išėjo 3 numeriai); Lietuvių informacija (ėjo nuo 1945 spalio iki stovyklos veikimo pabaigos 1948; kas antrą dieną išeinantis 4 puslapių laikraštėlis). 1947–1949 išleistos 5 knygos. 1946 V 23 Flensburge mirė Mažosios Lietuvos patriarchas Martynas Jankus, palaidotas priemiestyje Mützelburgo kapinėse. Jo atminčiai rotatoriumi išleistas leidinys Martynas Jankus. 1992 gegužę jo palaikai urnoje pervežti į Lietuvą ir palaidoti gimtinėje Bitėnų-Rambyno kapinaitėse.

MLFA

Vilius Pėteraitis

Iliustracija: Iš dešinės: Eva Banaitytė-Koch bei Valteris Kristupas Banaitis, persikėlę į Fürstenbergą, su viešniomis iš Lietuvos – prof. Kornelija Kalinauskaite ir dailininke Regina Fledžinskiene, 1998 / Iš Evos Banaitytės-Koch albumo