Mažosios Lietuvos
enciklopedija

Valteris Kristupas Banaitis

XX a. žurnalistas, muzikas, visuomenės veikėjas.

Banáitis Valteris Kristupas 1918 IX 26Karaliaučiuje 1999 IX 9Fürstenberge (Vokietija), žurnalistas, muzikas, visuomenės veikėjas. 1932–1935 mokėsi Tilžės gimnazijoje (1935 nacių iš jos pašalintas) ir vargonininkų mokykloje. 1935–1936 buvo bažnyčios vargonininkas Tilžėje. 1937 apsigyveno Kaune, 1939 pripažintas Lietuvos Respublikos piliečiu. 1939 baigė Aušros gimnaziją, įstojo į Vytauto Didžiojo universitetą. Kauno konservatorijoje lankė vargonų klasę. Valstybinės filharmonijos Vilniuje vienas steigėjų (1940); kartu Vilniaus universitete studijavo teisę. Karo pradžioje dirbo Kauno ir Vilniaus radiofonuose; Banaičio dėka radijuje išliko lietuviškų pamaldų transliacijos. Dirbdamas Kauno radiofone, padėdavo žydų muzikantams gauti darbo. Už tai 1941 išvežtas į darbus Vokietijoje. Iš ten 1942 pabėgo. 1943–1945 su Vytautu Landsbergiu-Žemkalniu ir Jonu Lenktaičiu organizavo Filharmonijos Vilniuje atkūrimą. 1943 pabaigoje–1944 Vilniaus operos teatro akompaniatorius; kartu mokėsi Vilniaus muzikos mokykloje. 1946–1949 lietuvių pabėgėlių stovykloje Haffkruge prie Liubeko vadovavo ansamblio Tėvynės garsai chorui, lietuvių kolonijos chorams Hamburge (1947) ir Spakenberge (1948–1949). Hamburgo radiofone rengė lietuviškas valandėles, rūpinosi lietuviškų plokštelių gamyba. 1949–1952 Tarptautinės pabėgėlių organizacijos (IRO) atstovas Stuttgarte. 1950–1951 studijavo kompoziciją Stuttgarto aukštojoje muzikos mokykloje. Sukūrė apie 40 įvairių vokalinės muzikos žanrų kūrinių. 1951 Ludwigsburge išleido savo surinktas ir harmonizuotas Lietuvių evangelikų liaudies giesmes, parašė nemaža dainų chorui su solistais ir simfoniniu orkestru, kamerinės muzikos, kantatą Lietuva, Lietuva, tu kaip saulė gyva. Banaičio rūpesčiu Hamburgo ir Stuttgarto fonotekos aprūpintos lietuviškomis plokštelėmis. 1952–1966 dirbo Laisvosios Europos radijuje bei Amerikos balso Münchene lietuviškų laidų redaktoriumi – sovietologu, išeivijos ELTA leidėju vokiečių kalba. Parašė knygą Die Industrialisierung Sowjetlitauens, 1962 [Sovietų Lietuvos industrializavimas]. Nuo 1966 veiklus Vokietijos Lietuvių Bendruomenės valdybos narys. 1996 apdovanotas Lietuvos Respublikos Gedimino 5‑ojo laipsnio ordinu. 1999 X 22 Banaičio palaikai palaidoti Bitėnų–Rambyno kapinaitėse.

Vaclovas Bagdonavičius

Algirdas Matulevičius

Irena Skomskienė

LE

Iliustracija: Valteris Kristupas Banaitis / Iš Evos Banaitytės‑Koch albumo