Mažosios Lietuvos
enciklopedija

Evangelikų Liuteronų Bažnyčios agenda

liturginė knyga, nusakanti pamaldų, krikšto, Šventosios Vakarienės, kitų sakralinių apeigų tvarką.

Evangèlikų Liuterõnų Bažnýčios agendà, liturginė knyga, nusakanti pamaldų, krikšto, Šventosios Vakarienės, kitų sakralinių apeigų tvarką. Pradžią tokiems leidiniams davė 1523 Martyno Liuterio parengta Formula misae, nusakiusi evangelikų pamaldų eigą Wittenbergo katedroje, Vokietija. Mažosios Lietuvos liuteronų religinės apeigos atlikinėtos laikantis reikalavimų, išdėstytų vokiškose agendose. Tačiau jau 1559 Martynas Mažvydas lietuvių kalba parengė Formą Krikštymo (remtasi 1558 Prūsijos oficialia agenda Kirchenordnung). 1579 Baltramiejus Vilentas Enchiridione įdėjo, matyt, t. p. Mažvydo parengtą Trumpą klausimą ir prieprowimą tu kurie nor prijmti schwentaghi Sacramentą Altoriaus (galbūt šis tekstas buvo išspausdintas ir pirmojoje, neišlikusioje 1575 Enchiridiono laidoje). 1589 Jonas Bretkūnas publikavo M. Mažvydo parengtą Paraphrasis permanitina poteraus malda, aiškinusį Šventosios Vakarienės pašventimo tvarką (ir šis tekstas galėjo būti publikuotas ankstesniame, mūsų nepasiekusiame 1574 B. Vilento ar dar anksčiau, tarp 1558 ir 1562, paties M. Mažvydo parengtame leidinyje). Visą Evangelikų Liuteronų Bažnyčios agendą (58 psl.) lietuvių kalba, pavadintą Dawadnas Pamokinnimas, parengė Johannas Behrendtas. Gottfriedo Ostermejerio liudijimu, ji išleista 1730 Karaliaučiuje (iki mūsų dienų neišliko). Didesnę Evangelikų Liuteronų Bažnyčios agendą (80 psl.) 1775 Karaliaučiuje išleido G. Ostermejeris. 1817 deklaravus liuteronų ir reformatų Bažnyčių vienybę, prireikė parengti agendą, įgalinančią kartu melstis abiejų tikėjimų pasekėjus. Lietuvių kalba tokia išleista 1819. Suvienytosios Bažnyčios agenda vartota neilgai, nors peržiūrėta, Prūsijos valdžios patvirtinta ir 1825 išleista, pastoracinėje praktikoje ji neįsitvirtino. 1830 išleista Martyno Liudviko Rėzos redaguota 2 dalių Agenda tai esti Knygos Pagraudenimų ir Maldų ewangeliškosa Bažnycziosa Lietuwos skaitomų. Vėliausias šios paskirties leidinys Agenda Ewangeliškajai Bažnycziai (iš vokiečių kalbos vertė O. Šteinas ir E. Endrulaitis, tikslino ir redagavo Vilius Gaigalaitis) publikuotas Tilžėje 1897. Juo apie 100 metų naudojosi ir Mažosios, ir Didžiosios Lietuvos liuteronai. Evangelikų Liuteronų Bažnyčios agenda remtasi 1997 reformuojant Lietuvos Evangelikų Liuteronų Bažnyčios pamaldų liturgiją.

Darius Petkūnas

Iliustracija: Liturginės knygos „Agenda evangeliškajai bažnyčiai“ (1897) antraštinis lapas