Mažosios Lietuvos
enciklopedija

Eva Maria Kestenus

išeivijos veikėja.

Kestẽnus Eva Maria 1930 XII 28Katyčiuose (Pagėgių aps.), išeivijos veikėja. Mažosios Lietuvos enciklopedijos talkininkė. Gimė Franzo Kestenaus ir Gertrūdos Smalėjutės šeimoje. Senelis Martynas Smalėjus (1869 Versmininkuose, Tilžės aps.–1926 Griežpelkiuose, Pagėgių aps.) jaunystėje gyvendamas Tilžėje aktyviai dalyvavo lietuvių visuomeniniame gyvenime (buvo draugijos „Birutė“ vienas steigėjų ir kita). 1903 nusipirko plytinę Griežpelkiuose. Jo žmona (Kestenus senelė) Marta Smalėjienė-Šturmaitytė (1876–1957 Vokietijoje). Kestenus lankė vokišką gimnaziją Klaipėdoje. Po Antrojo pasaulinio karo grįžusi į Klaipėdos kraštą dirbo Šilutės pašte, ten lankė vakarinę gimnaziją. Su šeima ištremta į Sibirą, dirbo Čeremchove prie statybų. Vėliau baigė Kūno kultūros technikumą Irkutske ir dirbo mokykloje Čeremchove. Su šeima išvykusi į Vokietiją, ten baigė gydomosios kūno kultūros mokyklą, dirbo ligoninėje Hannoveryje. Nuo 1974 Vokiečių ir lietuvių literatūros draugijos (Deutsch-Litauische Literarische Gesellschaft) aktyvi veikėja, iždininkė. Kestenus iniciatyva Vokietijoje buvo surinktos aukos Katyčių bažnyčiai restauruoti, jos bokštui atstatyti.

Marija Purvinienė

Martynas Purvinas

Iliustracija: Kestenų šeima ir giminės Katyčiuose, 1934. Iš kairės, I eilėje Milda Murrins, Murrinienė, Franzas Kestenus, Gertrūda Kestenienė, Eva Maria Kestenus, Anna Murrins; II eilėje: Heinz Linkies, Anna Armonies, Heinrich Spingies, Charlotte Linkies, Martha Murrins / Iš Evos Marios Kestenus rinkinio