Mažosios Lietuvos
enciklopedija

Carl Rudolph Jacoby

Karlas Rudolfas Jakobis, XIX a. Mažosios Lietuvos kalbininkas, kunigas, pedagogas.

Jacoby Carl Rudolph (Karlas Rudolfas Jãkobis) 1817 II 14 Tilžėje 1881 II 24 Klaipėdoje, Mažosios Lietuvos kalbininkas, kunigas, pedagogas. Pirmasis Lietuvių literatūros draugijos pirmininkas. 1879–1881 Klaipėdos Luizės gimnazijoje dėstė lietuvių kalbą. Mokėsi Gumbinės ir Tilžės gimnazijose, teologiją studijavo Karaliaučiaus ir Hallės universitetuose (1835–1839). Konsekruotas dvasininku, kurį laiką dirbo namų mokytoju, vertėsi prekyba. 1848–1850 buvo kunigo pagalbininku Gumbinės parapijoje, 1851–1860 kunigavo Beržkalnio, 1860–1881 Klaipėdos lietuvininkų parapijose. Domėjosi kalbotyra. Užrašytą lietuvių tautosaką, kalbinę medžiagą siųsdavo F. Kuršaičiui, rengusiam vokiečių–lietuvių ir lietuvių–vokiečių kalbų žodyną. 1870 pasirodžius žodyno I tomui, pristatė jį visuomenei, išspausdindamas Altpreussische Monatsschrift išsamią recenziją. 1880 leidinio Mitteilungen der Litauische Litterarischen Gesellschaft II sąsiuvinyje išspausdino pranešimus Lesefrüchte [Skaitymo vaisiai] ir Beitrag zur Kunde des lit. Memeler Dialekts Klaipediszkiu praneszims Gromata wisėms meilingai tą pryimsentėms raszyta. Pirmajame aptariamos žodžių leksinės reikšmės, ieškoma atitikmenų kitose kalbose, antrajame (beje, jį draugijos posėdyje autorius skaitė lietuvių kalba) dviejų menamų pašnekovų dialogo forma pateikė spalvingą klaipėdiškių šnektos panoramą – vėrinį sąmojingų patarlių, priežodžių, idiomų, palyginimų, liaudiškų samprotavimų. Šis tekstas toks savitas, išraiškingas, jog Adalbertas Bezzenbergeris jį pavadino „visuotinės literatūros perlu“ – Eine Perle der Literatur überhaupt, o jos pateikėją prilygino anglų literatūros klasikui, žodžio meistrui Ch. Dickensui. Reikšmingi Jacoby straipsniai Zur Geschichte der litauischen Übersetzung des kleinen Lutherschen Katechismus [Liuterio Mažojo Katekizmo vertimo į lietuvių kalbą istorija], Litauische Pflanzennamen [Lietuviški želmenų vardai] ir ypač 1880 Klaipėdoje išspausdinta Litauische Chrestomatie zum Schulgebrauch [Lietuvių kalbos chrestomatija mokyklai]. Čia Jacoby įdėjo 2 vokiečių rašytojo F. Gellerto pasakėčias Kaip kartą ans pagons kelavo ir Aš musės smertį apraudosiu, 10 Ezopo pasakėčių iš 1824 M. L. Rėzos rinkinio Aisopas, arba Pasakos, iš grykonų kalbos perguldytos, lietuvių grožinės literatūros kūrinių – K. Donelaičio Metų ištraukų, 9 pasakas iš 1857 Augusto Schleicherio rinkinio Litauisches Lesenbuch und Glossar, 10 lietuvių liaudies dainų, pluoštą mįslių, priežodžių, patarlių, dar – Senojo ir Naujojo Testamentų ištraukų, psalmių giesmių. Chrestomatija naudotasi Mažosios Lietuvos mokyklose, kur dėstyta lietuvių kalba. Ji supažindino moksleivius su lietuvių proza bei poezija, pasaulietiniais ir religiniais tekstais, mokė juos vertinti, leido laipsniškai pereiti prie sisteminio lietuvių literatūros kurso nagrinėjimo. Jacoby dar rašė stambų mokslinį lietuvių kalbos žodyną – tezaurą, deja, jo parengti nespėjo.

Albertas Juška

Zigmas Zinkevičius